Tag: Drone

ပ္ဋဲကွာန်မာဲဆာ ဍုၚ်မာဲဆံက် ကၟိန်ဍုၚ်သေံ ကၠောန်ပ္တိတ်မံၚ်က္ၜၚ်ကျာဍောတ်တ် (Drone)   ကောန်ဍုၚ်ဗမာ(၁၀) ဒးဒုၚ်ရပ်

ဂိတုသတေန်ဗါ (၅ ) ဍုၚ်သေံ ဍုၚ်မာဲဆံက် ပ္ဍဲကွာန်မာဲကဆာ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၃) ပ္ဍဲအခိၚ်လဒေါဝ်တ္ၚဲဂှ် ကၠောန်ပ္တိတ်မံၚ်က္ၜၚ်ကျာဍောတ်တ် ကောန်ဍုၚ်ဗမာ(၁၀)တၠ ဒးရပ်လဝ်ဂွံပရိုၚ်နူလ္ပာ်ဍုၚ်သေံ ဂွံတီကေတ်ရ။ ဍုၚ်မာဲဆံက် မၞိဟ်ကၠောန်ပ္တိတ်က္ၜၚ်ကျာဍောတ်တ် သ္ၚိမံၚ်နွံပ္ဋဲကွာန်မာဲကဆာကၠောန်ပ္တိတ်မံၚ် ပရိုၚ်ဂှ်ကၠုၚ်နူ ညးဒေသ တံဂမၠိုၚ်ရ လဴစကဵုဒၞာဲဆေၚ်စပ်သေံတၠအဝဵုဂမၠိုၚ်ကေုာံမၞိဟ်ဇၞော်ကွာန်ဂှ်တုဲ ...

Read more

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News