。✮ 🎀 ညးလဵု ဂလုဲသှ်ေၜက်မံင် ပ္ဍဲခေတ် 𝐼𝓃𝒹𝓊𝓈𝓉𝓇𝓎 𝑅𝑒𝓋💞𝓁𝓊𝓉𝒾🌸𝓃 𝟤.💍 ဖိုဟ်ရော [၂ ] 🎀 ✮。
ကောံဓရီုဗော်ကောန်မျူနစ်ကြုက်နွံမံင်တုဲ စနူတ္ရဲဏံ ဒေါအ်ပန်ပှော် ပွိုင် (၄) တ္ရဲရောင် MNDAA လလောင်တြး
🐨 🎀 ပၞော်တိတ်ၜဳဂင်ဂလာ၊ ဂၠံင်မဟာဗျူဟာကြုက် ကေုာံ ဂကောံပၠန်ဂတးဂမၠိုင် (၁) 🎀 🐨
ဒပ်ကောန်ဍုင်အရင်တံ သွက်ဂွံဗတိုက်ပၞာန်ဗမာဂှ် ထပ်ဟလိုင်ပတိတ်မံင်ဂဥုဲချေံ
အခိၚ်ညးတအ်စိုတ်ဓါတ်စှ်ေ ပိုဲဒးဍိုက်ဗတိုက်
ညးလဵု ဂလုဲသှ်ေၜက်မံင် ပ္ဍဲခေတ် Industry Revolution 2.0 ဖိုဟ်ရော  [၁]
ဖဳလေပ်ပါၚ် ဝေၚ်ပၞာန်ကဵုကြုက်မဂး ဒှ်ဗီုယူကရိန်ရောၚ် မဟာတဳယျာ ဟီုပါ်ပဲါ
လေပ်ပညာတုဲလေဝ် မူပဂွံဟီု ဒိုဟ်ဓီုမံၚ်ဖိုဟ်ဏီရော

လိက်ပရေၚ်

ပၞာန်ပါလိတ်သတာၚ်-အေဿရေ ဗဒေံါမာန်၊ ပၞာန်ရာတ်ရှာ-ယူကရိန် ဗဒေံါဟွံမာန်ဂှ် မူဟိုတ်ရော

ပေဲါပၞာန်အေဿရေကဵုပါလိတ်သတာၚ် ခြာဟွံလအ်အသိၚ်ဍိုန်စှ်ေ ဒေါံပန်ပေါဟ်မာန် နကဵုအသိၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ်ဍုၚ်ဇၞော်ဇၞော် တအ်ကီုလေဝ် ပေဲါပၞာန်ရာတ်ရှာ-ယူကရိန်ဂှ် ရံၚ်ကေတ်ဗီုပြၚ်ဍေံ လွေဟ်ဍေံပြံၚ်လှာဲအာနူကဵုပကတိတုဲ သွက်သ္ဂောံဒှ်အာ ပေဲါပၞာန် အကြာရာတ်ရှာကဵု-ယူရောပ် ဗွဲတိုက်ရိုက်မာန်ရောၚ်။ ဂလာန်သမ္မတပြၚ်သေတ် ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ကၠုၚ်၊ ဂလာန်သမ္မတ အမေရိကာန် ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ကၠုၚ်၊ ဆဂှ်သၟးဟွံက နကဵုဍုၚ်ပြၚ်သေတ်လေဝ် ပလေဝ်ပလေတ်လဝ်...

Read more

လညာတ်ပါ်ပဲါ

ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ကောံဓရီု ကာလုံ NDSC တ္ရဲဏံ သွက်ညးဍုင်ကွာန်တံ မုတၟေင်မာန်ရော

ဥပမာ- ဗလးကဵု ဒဝ်အံင်သာန်သုကျဳမာန်ဟာ၊ ကောန်ထံင်ပရေင်ဍုင်ကွာန်တံသီုဖအိုတ်တံ  တ္ရဲယးဒဂိုန်ပေင်ဏံ ဂွံအခေါင်ဗၠးဒုဟ်မာန်ဟာ၊ ဟွံသေင်မ္ဂး လ္တူရဲဒစဵုဒစးမံင်တံ ပရေင်တက်ကျာသဳကၠဳညးသ္ကံဟၟဲလးလး သွက်ဂွံသၠုင်ပတိုန်အသိင်ပၞာန်တုဲ ဆက်ထောံကြဲဖျေံအာဗုမ်နကဵုၜင်ကျာပၞာန်ဟာ မုသွဟ်တိတ်ကၠုင်မာန် ရဲစိုတ်လုပ်ပရေင်ဍုင်ကွာန် ညးညးအဲအဲ မင်ရံင်ဗဵုမံင် ကော်ကောံဓရီု ကာလုံ NDSC ဏံရ။

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest
ဆဝ်ဗ္ရုဟ်အာတ်အရီုဗင်

သွက်ဌာန်ပရိုင်ကဴဝဴ သ္ဂောံတန်တဴဍာ်ဇမၠိင်မာန် မိဿဟာဲ ပူရိသာဒ် ရဲဗဵုပရိုင်တံ ဘိုင်ပူဗိုင်ကဵုညိကီု တုဲပၠန်

နွံပၟိက်မံင်ကဵု သြန်ဒါန်အထံက်ပင် နူမိဿဟာဲ ပူရိသာဒ် ရဲဗဵုပရိုင်တံကီုတုဲ မိက်ဂွံအာတ်ဒါန်ရအဴ။ ယဝ်ရမိက်ဂွံကဵုဒါန်ထံက်ပင်ကု ဂကောံကဴဝဴမ္ဂး နူကဵု Messenger ဒှ်ဒှ် Email; kaowao2023@gmail.com ဒှ်ဒှ် ဖုင် +66925121374 ဒှ်ဒှ် သြဝ်ကဵုနင်ပရိုင်ညိအဴ။

တင်ဂုဏ်ရအဴ