ပ္ဋဲကွာန်မာဲဆာ ဍုၚ်မာဲဆံက် ကၟိန်ဍုၚ်သေံ ကၠောန်ပ္တိတ်မံၚ်က္ၜၚ်ကျာဍောတ်တ် (Drone)   ကောန်ဍုၚ်ဗမာ(၁၀) ဒးဒုၚ်ရပ်
ဂံၚ်တှ်ေအံၚ်ဇၞးလဝ်ကဝက်တုဲတုဲရ- တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန်
ရန်လဝ်ဝန်ဇၞော်အဓိက ၅ ဒၞာဲ ဗော် Phue Thai လလောင်တြး
အရာညိင်ဝပ်ကဵု ပရေင်သၞောဝ်ဓဝ်တံ ဒးဒုင်ပလာတ်ပထုဲနွံမံင်မ္ဂး လၟေင်ကမၠောန်ပေါဲရုဲမာဲ ဘိုအ်ဂွံအိင်ဇိင်လဇုဲလဇအာရနွံမာန် ဂအုပ်သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်ကဵုလဝ်သတိ
ရန်လဝ်ဝန်ဇၞော်အဓိက ၅ ဒၞာဲ ဗော် Phue Thai လလောင်တြး
သွက်ဂွံကၠောန်ဗဳဇာသေံ ကါန်ပနဳ ၂၃ ရုင်ကလုတ်သေံဍုင်ဗၟာ ကဵုလဝ်အခေါင်
ပေါဲရုဲမာဲ ဒှ်မာန်ဟာ
ပရေင်အုပ်ဓုပ်ပၞာန် ကာလကာမံက်တိုန်စၟတ်လဝ်ဂှ် ဆက်ဏာအာယုက် ၆ ဂိတုပၠန် NDSC ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်

လိက်ပရေၚ်

လ္ပဝိုတ်တၠိင် ဇရေင်သၞိင်ပညာ

မာံလျး (ဝတ္ထုဒမၠေံ) ဘာအလဵုအသဳ တန်လဒေါဝ် တန်သမၠုင် ကွာန်ကၠအ်သတ်ဝွံ နွံဒၟံင် ပွိုင်ဍုင် မုဟ်ဍုင် တွဵုရးဍုင်မန် မဒှ်တုဲ ဂတမုက်ဘာ ဗ္ဒာဲပါင်တြင်ဂှ် တၞံဓိဌာန် ဇၞော်မွဲ ကဵုဒၟံင်သၞိင် ကုကွးဘာတအ် လၟိုန်အခိင်အခါရ။ ပ္ဍဲပွဳပွူဘာဂှ် နွံကဵု...

Read more

လညာတ်ပါ်ပဲါ

ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ကောံဓရီု ကာလုံ NDSC တ္ရဲဏံ သွက်ညးဍုင်ကွာန်တံ မုတၟေင်မာန်ရော

ဂလာန်အေဝ်ဒဳတာ- ဂျူလာင် (၃၁) အတိုင်သ္ဇိုင်သၞောဝ်ပရေင်အုပ်ဓုပ်ဍုင် ၂၀၀၈ သမ္မတယာယဳ ဥူမျေအ်သိုယ် က္ဍိုက်ပ်တုဲ သွက်ဂွံကော်ကောံဓရီု ကံင်သဳပရေင်စဵုဒၞာဲကောန်ဂကူကေုာံ ပရေင်ဂီုကၠီု၊ နကဵုဘာသာဗၟာမ္ဂး အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ (National Defense and Security Council) ပ္ဍဲတ္ရဲဏံရောင်...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest
ဆဝ်ဗ္ရုဟ်အာတ်အရီုဗင်

သွက်ဌာန်ပရိုင်ကဴဝဴ သ္ဂောံတန်တဴဍာ်ဇမၠိင်မာန် မိဿဟာဲ ပူရိသာဒ် ရဲဗဵုပရိုင်တံ ဘိုင်ပူဗိုင်ကဵုညိကီု တုဲပၠန်

နွံပၟိက်မံင်ကဵု သြန်ဒါန်အထံက်ပင် နူမိဿဟာဲ ပူရိသာဒ် ရဲဗဵုပရိုင်တံကီုတုဲ မိက်ဂွံအာတ်ဒါန်ရအဴ။ ယဝ်ရမိက်ဂွံကဵုဒါန်ထံက်ပင်ကု ဂကောံကဴဝဴမ္ဂး နူကဵု Messenger ဒှ်ဒှ် Email; kaowao2023@gmail.com ဒှ်ဒှ် ဖုင် +66925121374 ဒှ်ဒှ် သြဝ်ကဵုနင်ပရိုင်ညိအဴ။

တင်ဂုဏ်ရအဴ