အမိၚ်ရပ် ရုၚ်ဓဝ်ဂၠးတိ စွံသတိညိကီု
အစဳဇန်ပတိုန်စရာဲ တၠရမျှာင်ဒယှ် နာဲလျးဟံမန် ကေုာံ သဘင်ထဝ် ဂကောံလျးဟံသာ ပေင် ၅၀ သၞာံ ဂိတုဇှ်ေပေင်ဏံ ကၠောန်ဗဒှ်အာ ဒၞာဲရာမညဟဝ်တေဝ်ရောင်
ပေဲါပၞာန်ယူရောပ်ကဵုရာတ်ရှာ “စဒှ်မံၚ်ဣရ” ယဝ်ဟီုမ္ဂး ဗၠေတ်အာဟာ
“ပရောတ္ၚဲဟံသာဝတဳလီု”
ပါလိတ်သတာၚ်ချိုတ်ဂၠိုၚ် ဆဂး ကြပ်ဗၠးၜးဂၠိုၚ်

လိက်ပရေၚ်

ရဲရပ်လွဟ်ဂှ် ဒှ်ရဲနွံကဵု စိုတ်သၟိၚ်တၠ

ကောန်ဂကူမန်တအ် ဍုၚ်ကွာန်ဌာန်ဒေသညးတအ် ဒးဒုၚ်ပလီုပလာ်တုဲ စိုတ်ဂိ လုပ်ဂြိုပ်ရပ်လွဟ် ပုန်ကဵုပၞာန်ဗၟာ နွံဂလိုၚ်ရော မိက်ဂွံတီကေတ်စရၚ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်၊ ဆဂး ဒှ်ဟွံမာန်ရ။ ဟိုတ်နူပၞာန်ဗၟာ စံၚ်ကၠေံပလီုကၠေံကွာန်ဓမ္မသဂှ်တုဲ ဍေံပြံၚ်လှာဲ အာမွဲသာ်မာန် ပ္ဍဲကောန်ဂကူပိုဲဂှ် ဂတဏံ ဂွံသိုၚ်သ္ၚိဌာန်ခိုဟ်ဟ်တုဲ ဒုၚ်စသိုၚ် ညံၚ်ရဴခေတ်မဒေါံလဝ်ပန်ပှော်တေံဂှ် ညးတအ်...

Read more

လညာတ်ပါ်ပဲါ

ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ကောံဓရီု ကာလုံ NDSC တ္ရဲဏံ သွက်ညးဍုင်ကွာန်တံ မုတၟေင်မာန်ရော

ဥပမာ- ဗလးကဵု ဒဝ်အံင်သာန်သုကျဳမာန်ဟာ၊ ကောန်ထံင်ပရေင်ဍုင်ကွာန်တံသီုဖအိုတ်တံ  တ္ရဲယးဒဂိုန်ပေင်ဏံ ဂွံအခေါင်ဗၠးဒုဟ်မာန်ဟာ၊ ဟွံသေင်မ္ဂး လ္တူရဲဒစဵုဒစးမံင်တံ ပရေင်တက်ကျာသဳကၠဳညးသ္ကံဟၟဲလးလး သွက်ဂွံသၠုင်ပတိုန်အသိင်ပၞာန်တုဲ ဆက်ထောံကြဲဖျေံအာဗုမ်နကဵုၜင်ကျာပၞာန်ဟာ မုသွဟ်တိတ်ကၠုင်မာန် ရဲစိုတ်လုပ်ပရေင်ဍုင်ကွာန် ညးညးအဲအဲ မင်ရံင်ဗဵုမံင် ကော်ကောံဓရီု ကာလုံ NDSC ဏံရ။

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest
ဆဝ်ဗ္ရုဟ်အာတ်အရီုဗင်

သွက်ဌာန်ပရိုင်ကဴဝဴ သ္ဂောံတန်တဴဍာ်ဇမၠိင်မာန် မိဿဟာဲ ပူရိသာဒ် ရဲဗဵုပရိုင်တံ ဘိုင်ပူဗိုင်ကဵုညိကီု တုဲပၠန်

နွံပၟိက်မံင်ကဵု သြန်ဒါန်အထံက်ပင် နူမိဿဟာဲ ပူရိသာဒ် ရဲဗဵုပရိုင်တံကီုတုဲ မိက်ဂွံအာတ်ဒါန်ရအဴ။ ယဝ်ရမိက်ဂွံကဵုဒါန်ထံက်ပင်ကု ဂကောံကဴဝဴမ္ဂး နူကဵု Messenger ဒှ်ဒှ် Email; kaowao2023@gmail.com ဒှ်ဒှ် ဖုင် +66925121374 ဒှ်ဒှ် သြဝ်ကဵုနင်ပရိုင်ညိအဴ။

တင်ဂုဏ်ရအဴ