“ပရောတ္ၚဲဟံသာဝတဳလီု”
ပါလိတ်သတာၚ်ချိုတ်ဂၠိုၚ် ဆဂး ကြပ်ဗၠးၜးဂၠိုၚ်
ဒပ်သၟတ်ဗြဴ ဒပ်သ္ဂံင်ဗြဴ မွဲအခိင်တေံ
အသေအဟာန်ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ ကုကွးဘာအံင်လိက်ဝင်မန် အဆံင်အလုံဒေသရးမန် ၂၄၀၀ တၠပြင်
ကွးဘာသှ်လိက်မန်ဥတုက္ညၚ် အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် (၁၈၀၀)တၠပြၚ်
အမိၚ်ရပ် ရုၚ်ဓဝ်ဂၠးတိ စွံသတိညိကီု
သ္ဘၚ်သှ်လိက်သြန်ရတ် လိက်မန်ဥတုကညင် အလုံဒေသရးမန် ကွးဘာ ၃၀၀၀ ပြင်

လိက်ပရေၚ်

ဝင်အတးမန်

စက်ရာသဳ ၁၂ ဂေတ်အာဒၟံၚ်ဂှ်ပေၚ်အာမွဲဗ္ဂေတ်ပၠန်၊ ဂွံ ၃၆၅ တ္ၚဲတုဲသၞာံတြေမ်မ္ဒးအိုတ် အာ၊ သၠာဲဂတး သၞာံတၟိပၠန်ဂှ် အတး မန်ပိုဲကော်ဂးရ။ ပ္ဍဲကဵုသမယအတး ပိုဲဂကူမန် ပ္တုဲကမၠောန်ကာကုသဵု နာနာ နွံကဵုမ္ၚဵု ဂှ် ကော်ခဴ သၚ်ကြာန် ရ။...

Read more

လညာတ်ပါ်ပဲါ

ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ကောံဓရီု ကာလုံ NDSC တ္ရဲဏံ သွက်ညးဍုင်ကွာန်တံ မုတၟေင်မာန်ရော

ဥပမာ- ဗလးကဵု ဒဝ်အံင်သာန်သုကျဳမာန်ဟာ၊ ကောန်ထံင်ပရေင်ဍုင်ကွာန်တံသီုဖအိုတ်တံ  တ္ရဲယးဒဂိုန်ပေင်ဏံ ဂွံအခေါင်ဗၠးဒုဟ်မာန်ဟာ၊ ဟွံသေင်မ္ဂး လ္တူရဲဒစဵုဒစးမံင်တံ ပရေင်တက်ကျာသဳကၠဳညးသ္ကံဟၟဲလးလး သွက်ဂွံသၠုင်ပတိုန်အသိင်ပၞာန်တုဲ ဆက်ထောံကြဲဖျေံအာဗုမ်နကဵုၜင်ကျာပၞာန်ဟာ မုသွဟ်တိတ်ကၠုင်မာန် ရဲစိုတ်လုပ်ပရေင်ဍုင်ကွာန် ညးညးအဲအဲ မင်ရံင်ဗဵုမံင် ကော်ကောံဓရီု ကာလုံ NDSC ဏံရ။

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest
ဆဝ်ဗ္ရုဟ်အာတ်အရီုဗင်

သွက်ဌာန်ပရိုင်ကဴဝဴ သ္ဂောံတန်တဴဍာ်ဇမၠိင်မာန် မိဿဟာဲ ပူရိသာဒ် ရဲဗဵုပရိုင်တံ ဘိုင်ပူဗိုင်ကဵုညိကီု တုဲပၠန်

နွံပၟိက်မံင်ကဵု သြန်ဒါန်အထံက်ပင် နူမိဿဟာဲ ပူရိသာဒ် ရဲဗဵုပရိုင်တံကီုတုဲ မိက်ဂွံအာတ်ဒါန်ရအဴ။ ယဝ်ရမိက်ဂွံကဵုဒါန်ထံက်ပင်ကု ဂကောံကဴဝဴမ္ဂး နူကဵု Messenger ဒှ်ဒှ် Email; kaowao2023@gmail.com ဒှ်ဒှ် ဖုင် +66925121374 ဒှ်ဒှ် သြဝ်ကဵုနင်ပရိုင်ညိအဴ။

တင်ဂုဏ်ရအဴ