ဍုင်ပိုဲ ဒှ်မံင်ပၞာန်ဒုင်အကြာ Proxy War ရဟာ
ၝတအ်ချိုတ်မှ ဍုၚ်ကွာန်ၜိုဟ်
ပိုဲတတ်ထပါ်အာဗျူဟာပၞာန်ဗၟာ – ဍေံဗ္တိုက်ဟွံမာန်၊ဍေံကျပၞာန် ဍေံစံၚ်၊ဂစိုတ်၊ပလီုညးဍုၚ်ကွာန် မာန်ဟာ
ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိအေဒဳကဵုမဟာမိတ်ညးတအ် ဗဒှ်ပေဲါဗတိုက်ဇၞော် ပ္ဍဲၜဳဂြာၚ် သွက်ဂွံသီဒပ် ပ္ဍဲကအ်ဗိန်ကဵုကြေဝ်ဏာ
က္လေင်စဴကၠုင်ညိအပါယျေ
မန်အမေရိကာန် ထံက်ပၚ်သြန် အောန်အိုတ် မွဲသ္ၚိမွဲကၠံ သွက်အလန်ကိုပ်ကၠာ
ဒပ်သၟတ်ဗြဴ ဒပ်သ္ဂံင်ဗြဴ မွဲအခိင်တေံ
ညးတြုံပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗုပန်တၠ အာရာန်ကပေါတ်ထပိုဲပယျင် ကၠေံမံင်ပွိုင်ကဝက်ဂိတု

လိက်ပရေၚ်

Opinion/Analysis ပၠန်ဂတးမ္ဂးဂှ်

တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု ၆၈ ဝါ စိုပ်ကၠုၚ်ပၠန်ရ။ ဇၟာပ်ညောန်စိုပ်ကၠုၚ်အခိၚ်ကသီု၊ တ္ၚဲသဳဂိတုခ္ဍဳသဳပေၚ် ဏံမ္ဂး ပူဂဵုကေၚ်ယိုက်ဂၠေၚ်ကၠုၚ်လဝ်တာလျိုၚ်ပၠန်ဂတး ကေုာံ ရဲဆေၚ်စပ်ဒၟံၚ်ကဵုပၞာန်ပၠန်ဂတးကောန်ဂကူ မန်တံဂှ် အောန်ကဵုဂၠိုၚ် ဒးဒုၚ်စသိုၚ်တုဲ စိုတ်ချဳဒရာၚ် ဃရိုက်ကတဵုတိုန်၊ ဗှ်တိုန်သၞာပရူပၠန်ဂတး ဇကု ကေၚ်ယိုက်ဂၠေၚ်၊လုက်စုက်လဝ်တံအိုတ်ရ။ တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန်ဂှ် ၜိုန်ရဟွံပြာကတ်ဒယှ်တှ်၊ ၜိုန်ဟွံစိုပ် သၞောတ်အဆံၚ် ညံၚ်ရဴမာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ကီုလေဝ် စိုပ်အခိၚ်ကသီုဗြဲ ခ္ဍဳသဳပေၚ် ဗီုတံဏံမ္ဂး စၟတ်သမ္တီဒေပ်လဝ် ပ္ဍဲဂၠံသြိုဟ်တံ အောန်ကဵုဂၠိုၚ် မံက်တိတ်ကၠုၚ်ရ။

Read more

လညာတ်ပါ်ပဲါ

ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ကောံဓရီု ကာလုံ NDSC တ္ရဲဏံ သွက်ညးဍုင်ကွာန်တံ မုတၟေင်မာန်ရော

ဥပမာ- ဗလးကဵု ဒဝ်အံင်သာန်သုကျဳမာန်ဟာ၊ ကောန်ထံင်ပရေင်ဍုင်ကွာန်တံသီုဖအိုတ်တံ  တ္ရဲယးဒဂိုန်ပေင်ဏံ ဂွံအခေါင်ဗၠးဒုဟ်မာန်ဟာ၊ ဟွံသေင်မ္ဂး လ္တူရဲဒစဵုဒစးမံင်တံ ပရေင်တက်ကျာသဳကၠဳညးသ္ကံဟၟဲလးလး သွက်ဂွံသၠုင်ပတိုန်အသိင်ပၞာန်တုဲ ဆက်ထောံကြဲဖျေံအာဗုမ်နကဵုၜင်ကျာပၞာန်ဟာ မုသွဟ်တိတ်ကၠုင်မာန် ရဲစိုတ်လုပ်ပရေင်ဍုင်ကွာန် ညးညးအဲအဲ မင်ရံင်ဗဵုမံင် ကော်ကောံဓရီု ကာလုံ NDSC ဏံရ။

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest
ဆဝ်ဗ္ရုဟ်အာတ်အရီုဗင်

သွက်ဌာန်ပရိုင်ကဴဝဴ သ္ဂောံတန်တဴဍာ်ဇမၠိင်မာန် မိဿဟာဲ ပူရိသာဒ် ရဲဗဵုပရိုင်တံ ဘိုင်ပူဗိုင်ကဵုညိကီု တုဲပၠန်

နွံပၟိက်မံင်ကဵု သြန်ဒါန်အထံက်ပင် နူမိဿဟာဲ ပူရိသာဒ် ရဲဗဵုပရိုင်တံကီုတုဲ မိက်ဂွံအာတ်ဒါန်ရအဴ။ ယဝ်ရမိက်ဂွံကဵုဒါန်ထံက်ပင်ကု ဂကောံကဴဝဴမ္ဂး နူကဵု Messenger ဒှ်ဒှ် Email; kaowao2023@gmail.com ဒှ်ဒှ် ဖုင် +66925121374 ဒှ်ဒှ် သြဝ်ကဵုနင်ပရိုင်ညိအဴ။

တင်ဂုဏ်ရအဴ