လညာတ်ပါ်ပဲါ

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.

အကြာရမျှာၚ်လွဟ် (သ္ကုတ် ၉)

ဗတာၚ် (တိထဝ်ရာ) သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ် ဂကောံပၠန်ဂတး သ္ကုတ်ဗၟံက်သၠုၚ်ကျာကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲမ္ဂး သ္ဂောံဆဵုကေတ် ဂကောံပၠန်ဂတး ကရေၚ်ဍာဲ၊ က ရေၚ်၊ မန် ကေုာံ ဂကောံဒပ်ပၞာန်ဗိက်ဓဝါဲတံ နွံတဴဂၠိုၚ်ကဵု ဂကောံရ။ ဂကောံတံဏံဝွံ မံက်တိုန်ကၠုၚ် ဗီုပြၚ်ညးကဵု ညးကီုဂှ် ဟိုတ်နူ...

Read more

အကြာရမျှာၚ်လွဟ် (သ္ကုတ် ၈)

ဗတာၚ် (တိထဝ်ရာ) ဍုၚ်ချေၚ်၊ ဒဵုနာဂ၊ ရးသကိုၚ် ပလိုတ်သၟဝ်ကျာကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် တွဵုရးဍုၚ်ချေၚ်ကဵု ရးဒေသ“သကိုၚ်”နွံတဴရ။ တွဵုရးဍုၚ်ချေၚ်ဝွံ သ္ၚောဲခြာနူကဵုၜဳ ဇၞော်၊ တိုန်နွံဒၟံၚ် လ္တူဒဵုသၠုၚ်ထပ်ကဵုထပ်တုဲ အာကၠုၚ်ဝါတ်တဴ ဗွဲမလောန်ရ။ မွဲအဆက်ဓဝ်ဂှ် ဒဵု“နာဂ’’ ဒတူလိုၚ်စူ ဠံက်ဒၟံၚ် ညံၚ်ရဴပြေၚ်စွံလဝ်...

Read more

အကြာရမျှာၚ်လွဟ် (သ္ကုတ် ရ)

ဗတာၚ် (တိထဝ်ရာ) ဍုၚ်ကချေၚ် ကၞောတ်သၟဝ်ကျာကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံပိုဲဂှ် တွဵုရးဍုၚ်ကချေၚ်တန်တဴဒၟံၚ် နသဘာဝ သီုဒဵုသီုဍာ် ပေၚ်သဴဒၟံၚ်ကဵု ဂြိုပ်ဆု၊ ဖလာတ်၊ ကုန်ဝါ၊ စောဝ်လဂေါဝ်ကြုၚ်တုဲ ပိုၚ်ပြီလဝ် ပွဳပွိုၚ်ဂေဟပေၚ်ဇဳ နွံသီု ကၞောတ်ၜဳ (ဧရာဝတဳ)၊ သီု ဒဵုလတာပ်၊ ကၟာလှာနာနာသာ်ရ။...

Read more

အကြာရမျှာၚ်လွဟ် (သ္ကုတ် ၆)

ဗတာၚ် (တိထဝ်ရာ) အဆက် ပဋိပက္ခ လ္တူဗၠးဇၞော်ဒဵုဍုၚ်သေံ သ္ကိုပ်ပၞာန်စောယတ်သိတ် ထပ်စန်ဒက်ဗပေၚ်စုတ် ပ္ဍဲဒပ်ပၞာန်သေံညးတေံတုဲ တန်တဴကၠုၚ် သ္ကုတ်သၠုၚ်ကျာဍုၚ် သေံ၊ ပြာကတ်နယၟု ဒပ်ပၞာန်ဍုၚ်သေံ-သ္ကုတ်သၠုၚ်ကျာ (RCSS SSA-S) ရ။ သ္ပလဝ် ဌာန်ဂအုပ် ဇိုၚ်ပယျဵုထာဲယာဲ ကဵု...

Read more

အကြာရမျှာၚ်လွဟ် (သ္ကုတ် ၅)

ဗတာၚ် (တိထဝ်ရာ)လိက်လညာတ်ပါ်ပါဲ ပဍိပက္ခလ္တူ ဗၠးဇၞော် ဒဵုဍုၚ်သေံ အလဵုအသဳပၞာန် ဘိက်ပၟိၚ်ကၠုၚ် ပရေၚ်တက်ကျာဓဝ်လလံကၟိန်ဍုၚ် အလန်ဏံဂှ် စောယတ်သိတ် ညးမဒှ်ဥက္ကဌ ကံၚ်ဇြဳကလေၚ်ပ္တန်ဍုၚ်သေံ တိုန်စိုပ်တုဲ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကု သ္ကိုပ်ပၞာန် မေန်အံၚ်လှာၚ် ပ္ဍဲ ၂၀၂၂၊ ဂိတုမေ ၂၀-၂၂...

Read more

အကြာရမျှာၚ်လွဟ် (သ္ကုတ် ၄)

ဗတာၚ် (တိထဝ်ရာ) လောန်ကၠုၚ်ၜါသၞာံပြၚ်တေံဂှ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ ရုသံၚ်ထုဲထံၚ်ကၠုၚ်တုဲ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ သီထိၚ်ထောံအဝဵု ကၟိန်ဍုၚ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁ ရ။ နူစ သီအဝဵုဍုၚ်တုဲဂှ် ပေါဲထ္ၜးဆန္ဒတံ မံက်ခတဝ်တိုန် ပြးဇးတုဲ ဒပ်ပၞာန် ဗက် ကေတ်ကၠုၚ်အရေဝ် လ္တူ...

Read more

ဒေသရွှေကုက္ကို စိုပ်တဲအလဵုအသဳကြုက်မာန်ဟာ

သ္ဂံင်ပၠန်ဂတးမွဲ ဒဒှ်ရ ၜိုတ် “ယှဳ” ကၠောန်လဝ် ဒၞာဲကဵု ဒေသရွှေကုက္ကိုဏံ အစဳဇန်သီုဖအိုတ်တံဏံဂှ် နကဵုဇြဟတ်ထံက်ဂလာန် ဗော်ကောန်မျူနေတ်ကြုက်ဍာံဍာံရောင် ဗော်ဟွံတီမွဲသာ် မုလေဝ်ညးတေံ ကၠောန်လဝ်ဟၟဲပုဟ် တၠသေဌဳပိုင်ပြဳလဝ်ဍုင်တၟိ ရွှေကုက္ကို “ယှဳ” ဟီုလဴလဝ်ကဵု ညး ၂ ဓဝ်ဟေင်ကေင်မံင်လဝ်ဒၞါဲခဒမ်အချုပ်မွဲစွံ...

Read more

အကြာရမျှာၚ်လွဟ် (သ္ကုတ် ၃)

ဗတာၚ် (တိထဝ်ရာ) ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် (အေအေ) ဂကောံပၠန်ဂတးဇြဟတ်ဇၞော်တၟိမွဲ မံက်တိုန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ အကြာဗွဝ်စှ်သၞာံဏံဝွံ ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် ကော်ဂး ဂကောံအေအေ “AA” ရ။ လောန်ကၠုၚ် ထပှ်သၞာံ ၂၀၁၅ တေံဂှ် အလဵုအသဳဗၟာ အထေၚ်သောဲကၠုၚ်လဝ် လ္တူ...

Read more

သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်မ္ဂးဂှ်

သံယောဇိုန် (ဝတ္ထု) “ဃောအဝဲဍောတ်တေအ် ဍိက်လတူပၞး ကွာ်ကြေဝ်ဗဵုပေါယ် ကောန်မုကေတ်ရော၊ အပါသၟာန်အဲ မိပ်စိုတ်လောန်၊ ကေတ်ကွာင်ရက်ရက်ရောင်အပါ ရာန်ကဵု သေနာတ်မွဲ အပါ၊ အခါကောန်အဲဟီု ဗှ်သၞာ အပါပိုယ်ဍာံ” ရမ္သာင် ဖုင်ဗြုကၠုင်တုဲ ရပ်ဇွိတ်ဏာဂှ် “ဟလဵု၊ အပါ၊...

Read more

အကြာရမျှာၚ်လွဟ် (သ္ကုတ် ၂)

ဗတာၚ် (တိထဝ်ရာ) ရံၚ်ကဵုလၟိဟ်မ္ဂး ဇြဟတ်ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ နွံဒၟံၚ်ဗၞတ် မသိုန်ကိုတ်ဟီုဂှ် ယဝ်သ္ဒးတံၚ်ဇြဟတ်ဗ္တိုက်မ္ဂး လၟိဟ်တံဏံ ပေၚ် ဟွံမာန် ဍာံဍာံရ။ ကောန်ပၞာန်မသိုန်ကိုတ်ဂှ် တော်ကဵု အကာဲအရာတံဒပ် လၟုဟ်မ္ဂး ထေက်ကဵုသ္ဒးဒှ် သံသယ၊ စၟတ်ရံၚ် မွဲတံဒပ် ကောန်ပၞာန်နွံဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံ...

Read more
Page 1 of 2 1 2

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News