လညာတ်ပါ်ပဲါ

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.

အခိင်လလေင်စိုပ်မ္ဂး ညးမနွံဂၠိုင်ဂှ် လလေင်ဂၠိုင်

သ္ၚိကရေင်တူဂှ် ဗြဲဂူ ၜင်တိုန် တၞးအင်တိတ် ဍေဟ်တအ် ကလေင်သြိုင်ဂွံပၠန်ရ။ သ္ၚိမန်တူ ဂွံကလေင်သြိုင်ဂွံပၠန် ဒးကေတ်အခိင် တၟာဂလိုင်ဏီ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဟွံကဵု ဒြဟတ် ဟွံမိက်ကဵု ပၞာန်ဒှ် ပ္ဍဲဒေသမန်ဇကု။ ၜိုတ် လ္ဇ အခိင်ဂွံဂှ် လ္ဇကၠုင်၊...

Read more

ဒပ်သၟတ်ဗြဴ ဒပ်သ္ဂံင်ဗြဴ မွဲအခိင်တေံ

ဒုင်တၠုင်အဲပရဲ ပတိုန်စရာဲကု တ္ရဲညးဗြဴမန်-၂၀၂၄ ရအဴ အပ္ဍဲကဵုလကျှ်န်တၟေင် ကောန်ဂကူမန်တံဂှ် အာဇာနဲညးဗြဴမန်ဂမၠိုင် ခေတ်ညးကဵုညး မံက်ဂတဝ်ပြာကတ်ကၠုင် လဝ်တံဂှ် လ္ရတ်ရံင်ဝင်မ္ဂး ဂွံတီဆဵုမာန်ရောင်၊ ဧကရာဇ်ဗြဴ စာမ္မာဒေဝဳ၊ မိတၠထဝ် ကော် ဘဒြဒေဝဳ၊ မိစောဗု ကော် ဗညာထဴတံ...

Read more

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကလေၚ်ဟပၠုပ်လမျီုကဵုပၠန်ဂတးမန်ခေတ်တၟိဟာ

ကြဴနူအာတ်အခေါၚ်မန်(ဝါ)အာတ်ဍုၚ်မန်တြေံ ပ္ဍဲအပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ဂွံဟွံမာန်တီတုဲဂှ် က္ဍိုပ်သကိုပ်ကောန်ဂကူမန်တအ်ကၠာတေံ စရပ်ကၠုၚ်လွဟ်ရ။ အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူမန် အာတ်ကေတ်ကဵုပါၚ်ဟွံဂွံ၊ဒးပန်ကေတ်မှဂွံမာန်ရောၚ်ဂှ် ညးတအ်ပတှ်ေစှ်ေကၠုၚ်စိုတ်အိုတ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန် မဒှ်ဗော် ရပ်လွဟ် မသ္ပစၞးကဵုဂကူမန် ပ္ဍဲကြဴနူအေန်ဂလိက်တအ်အုပ်ဓုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် စကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ရ။သွက်ဂွံဗတိုက်ပတိတ် အေန်ဂလိက်ကဵုဂျပါန် နူကၟိန်ဍုၚ်မာန် ကောန်ဂကူမန် ကေုာံ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ပံၚ်တောဲ ကၠုၚ်ကဵုဂကူဗၟာတုဲ ကေတ်ဗၠးၜးဂှ် ဒးအလီကဵုဗၟာတအ်တီကေတ်ကၠးကၠးဂှ်တုဲ ဒးဒဴဂြိုပ်လုပ်ပေဲါဗတိုက်သွက်ဗၠးၜးဂကူ နူသကေံတဲကဝ်လဝ်နဳဗၟာတအ်မွဲကဆံၚ်ပၠန်ရ။ ဂကူဗၟာဂှ် နူကဵုမဒှ်မဟာမိတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မပါ လုပ် သီုကောန်ဂကူမန်ဂှ် ကလေၚ်ဒှ်အာသၞဒတန်ကဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် မတုပ်သၟဟ်ကဵုအေန်ဂလိက် ကဵုဂျပါန်ပၠန်ရ။

Read more

ပေါဲရုဲမာဲ ဒှ်မာန်ဟာ

သ္ဂံင်ပၠန်ဂတးမွဲ (လိက်လညာတ်)   နကဵုနစကဂှ် သီလဝ်အဝဵုပေင်င်ဟွံသေင် ဒုင်ဂိုင်ယဵုယိုက်လဝ် အတိုင်သ္ဇိုင်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ တုဲ ထိင်လဝ်အဝဵုရောင် ဟီုဂးမံင်ရ။ အကာဲအရာညိင်ဝပ်မ္ဂး ကၠောန်ကဵုပေါဲရုဲမာဲရောင် ဟီုဂးမံင်။ အခါလၟုဟ် စိုပ်ကၠုင်ကာလထိင်အဝဵု အခိင်လက်ကရဴအိုတ် ၆ ဂိတုဟေင် သှ်ေမံင်ဏီတုဲ...

Read more

အကြာရမျှာၚ်လွဟ် (သ္ကုတ် ၉)

ဗတာၚ် (တိထဝ်ရာ) သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ် ဂကောံပၠန်ဂတး သ္ကုတ်ဗၟံက်သၠုၚ်ကျာကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲမ္ဂး သ္ဂောံဆဵုကေတ် ဂကောံပၠန်ဂတး ကရေၚ်ဍာဲ၊ က ရေၚ်၊ မန် ကေုာံ ဂကောံဒပ်ပၞာန်ဗိက်ဓဝါဲတံ နွံတဴဂၠိုၚ်ကဵု ဂကောံရ။ ဂကောံတံဏံဝွံ မံက်တိုန်ကၠုၚ် ဗီုပြၚ်ညးကဵု ညးကီုဂှ် ဟိုတ်နူ...

Read more

အကြာရမျှာၚ်လွဟ် (သ္ကုတ် ၈)

ဗတာၚ် (တိထဝ်ရာ) ဍုၚ်ချေၚ်၊ ဒဵုနာဂ၊ ရးသကိုၚ် ပလိုတ်သၟဝ်ကျာကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် တွဵုရးဍုၚ်ချေၚ်ကဵု ရးဒေသ“သကိုၚ်”နွံတဴရ။ တွဵုရးဍုၚ်ချေၚ်ဝွံ သ္ၚောဲခြာနူကဵုၜဳ ဇၞော်၊ တိုန်နွံဒၟံၚ် လ္တူဒဵုသၠုၚ်ထပ်ကဵုထပ်တုဲ အာကၠုၚ်ဝါတ်တဴ ဗွဲမလောန်ရ။ မွဲအဆက်ဓဝ်ဂှ် ဒဵု“နာဂ’’ ဒတူလိုၚ်စူ ဠံက်ဒၟံၚ် ညံၚ်ရဴပြေၚ်စွံလဝ်...

Read more

အကြာရမျှာၚ်လွဟ် (သ္ကုတ် ရ)

ဗတာၚ် (တိထဝ်ရာ) ဍုၚ်ကချေၚ် ကၞောတ်သၟဝ်ကျာကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံပိုဲဂှ် တွဵုရးဍုၚ်ကချေၚ်တန်တဴဒၟံၚ် နသဘာဝ သီုဒဵုသီုဍာ် ပေၚ်သဴဒၟံၚ်ကဵု ဂြိုပ်ဆု၊ ဖလာတ်၊ ကုန်ဝါ၊ စောဝ်လဂေါဝ်ကြုၚ်တုဲ ပိုၚ်ပြီလဝ် ပွဳပွိုၚ်ဂေဟပေၚ်ဇဳ နွံသီု ကၞောတ်ၜဳ (ဧရာဝတဳ)၊ သီု ဒဵုလတာပ်၊ ကၟာလှာနာနာသာ်ရ။...

Read more

အကြာရမျှာၚ်လွဟ် (သ္ကုတ် ၆)

ဗတာၚ် (တိထဝ်ရာ) အဆက် ပဋိပက္ခ လ္တူဗၠးဇၞော်ဒဵုဍုၚ်သေံ သ္ကိုပ်ပၞာန်စောယတ်သိတ် ထပ်စန်ဒက်ဗပေၚ်စုတ် ပ္ဍဲဒပ်ပၞာန်သေံညးတေံတုဲ တန်တဴကၠုၚ် သ္ကုတ်သၠုၚ်ကျာဍုၚ် သေံ၊ ပြာကတ်နယၟု ဒပ်ပၞာန်ဍုၚ်သေံ-သ္ကုတ်သၠုၚ်ကျာ (RCSS SSA-S) ရ။ သ္ပလဝ် ဌာန်ဂအုပ် ဇိုၚ်ပယျဵုထာဲယာဲ ကဵု...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News