ဌာန်ပရိုင်ကဴဝဴ

ဌာန်ပရိုင်ကဴဝဴ

“ဍုင်မန်ပံင်ကောံဟာ-ဍုင်မန်တၞဟ်ခြာဟာ” အကြာဂကူမန်တံ လညာတ်ဒုင်ဂိုင်ကေတ် တၞဟ်ခြာညးသ္ကံဒှ်မာန်ကီုလေဝ် ဆန္ဒဍာံဍာံဒးဟီုမ္ဂး နွံမံင်ပၟိက်ကု ပရေင်အုပ်ဓုပ်ဇကုဇေတ်တ် ပရေင်အုပ်ဓုပ်ဇကုဍိုက်က်ပေင်ပေင်ဟေင်မဒှ်တုဲ သွက်ဂွံထိင်ဒဝ်မင်မွဲသၠုင်ပတိုန်အာ အာဲကၟာဲယေန်သၞာင်ပြဝေဏဳအခိုက်ကၞာမန် ဒၞာဲတိဍာ်ဇုဇမန်တံ ဗွဲလအိတ်ရောင်။

အမိၚ်ရပ် ရုၚ်ဓဝ်ဂၠးတိ စွံသတိညိကီု

ပၞာန်ပါလိတ်သတာၚ်-အေဿရေ ဗဒေံါမာန်၊ ပၞာန်ရာတ်ရှာ-ယူကရိန် ဗဒေံါဟွံမာန်ဂှ် မူဟိုတ်ရော

ပေဲါပၞာန်အေဿရေကဵုပါလိတ်သတာၚ် ခြာဟွံလအ်အသိၚ်ဍိုန်စှ်ေ ဒေါံပန်ပေါဟ်မာန် နကဵုအသိၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ်ဍုၚ်ဇၞော်ဇၞော် တအ်ကီုလေဝ် ပေဲါပၞာန်ရာတ်ရှာ-ယူကရိန်ဂှ် ရံၚ်ကေတ်ဗီုပြၚ်ဍေံ လွေဟ်ဍေံပြံၚ်လှာဲအာနူကဵုပကတိတုဲ သွက်သ္ဂောံဒှ်အာ ပေဲါပၞာန် အကြာရာတ်ရှာကဵု-ယူရောပ် ဗွဲတိုက်ရိုက်မာန်ရောၚ်။ ဂလာန်သမ္မတပြၚ်သေတ် ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ကၠုၚ်၊ ဂလာန်သမ္မတ အမေရိကာန် ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ကၠုၚ်၊ ဆဂှ်သၟးဟွံက နကဵုဍုၚ်ပြၚ်သေတ်လေဝ် ပလေဝ်ပလေတ်လဝ်...

ပေဲါပြိုင်ကွတ်ပညာသိပ္ပံဘာတန်သၠုင်အလုံဍုင်သေံ ကောန်မန်ကွးဘာသေံ မာံချေတ်မေန်ကိုကို ဂွံလာပ်တဆိပ်ထဝ်

ပ္ဍဲပေဲါပြိုင်ကွတ်ပညာသိပ္ပံ ဘာတန်သၠုင်အလုံဍုင်သေံဂှ် ကောန်မန်ကွးဘာသေံ မာံချေတ်မေန်ကိုကို ဂွံအာလာပ်တဆိပ်ထဝ် သာ်ဝွံ ဂွံပရိုင်နူဖံင်ဒေယှေန်တောတက်ပရေင်ပညာ FED ရ။

အစဳဇန်ပတိုန်စရာဲ တၠရမျှာင်ဒယှ် နာဲလျးဟံမန် ကေုာံ သဘင်ထဝ် ဂကောံလျးဟံသာ ပေင် ၅၀ သၞာံ ဂိတုဇှ်ေပေင်ဏံ ကၠောန်ဗဒှ်အာ ဒၞာဲရာမညဟဝ်တေဝ်ရောင်

အစဳဇန်ပတိုန်စရာဲ တၠရမျှာင်ဒယှ် နာဲလျးဟံမန် ကေုာံ သဘင်ထဝ် ဂကောံလျးဟံသာ ပေင် ၅၀ သၞာံ ဂိတုဇှ်ေပေင်ဏံ ကၠောန်ဗဒှ်အာ ဒၞာဲရာမညဟဝ်တေဝ်ရောင်

အစဳဇန်ပတိုန်စရာဲ တၠရမျှာင်ဒယှ် နာဲလျးဟံမန်ကီု သီုကဵု သဘင်ထဝ် ဂကောံလျးဟံသာ ပေင် ၅၀ သၞာံကီု ပ္ဍဲဂိတုဇှ်ေပေင် (ဂိတုဂျောန် ၂၁ ) ဏံ သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ဒၞာဲရာမညဟဝ်တေဝ် ဍုင်မတ်မလီုရောင် စဳဇန်လဝ်နွံရ။

ဖျာသွံစၞစသုင် ပြင်ၜဳပါင်မ္ၚဵု ( ပါင်မဟာ) ကဗျာဝ ဒးဒုင်စံင်ကုသၟာဆုဲပြံင်မွဲတၠ နူဗ္တံသဂါဏံမဒှ်ရ။

ဖျာသွံစၞစသုင် ပြင်ၜဳပါင်မ္ၚဵု ( ပါင်မဟာ) ကဗျာဝ ဒးဒုင်စံင်ကုသၟာဆုဲပြံင်မွဲတၠ နူဗ္တံသဂါဏံမဒှ်ရ။

ပေဲါပၞာန်ယူရောပ်ကဵုရာတ်ရှာ “စဒှ်မံၚ်ဣရ” ယဝ်ဟီုမ္ဂး ဗၠေတ်အာဟာ

ပေဲါပၞာန်ယူရောပ်ကဵုရာတ်ရှာ “စဒှ်မံၚ်ဣရ” ယဝ်ဟီုမ္ဂး ဗၠေတ်အာဟာ

ဒပ်ပၞာန်ရာတ်ရှာ လုပ်စိုပ်ဒၟံၚ်သွက်ဂွံသီကေတ်တိဍာ် ဍုၚ်ဒုတိယယူကရိန်မာန်ကၠုၚ်ဂှ်တုဲ သမ္မတပြၚ်သေတ် သဳကၠဳ ကဵုယူကရိန်တုဲ အကြာမွဲၜါတ္ၚဲဏံ ဂွံညာတ်ကေတ် လပါ်နေတိုဝ် ပလေဝ်ပေလတ်ကၠုၚ် သွက်ဂွံပါလုပ်ဗွဲ တိုက်ရိုက် ပ္ဍဲလ ပါ်ယူကရိန်နွံကၠုၚ်မံၚ်ဂှ်တုဲ ယဝ်ရနေတိုဝ် ပါလုပ်ဗွဲတိုက်ရိုက်မဂး ပဋိပက္ခပေဲါပၞာန်ဝွံ ကၠောံထၞာန်အာ နဒဒှ်ပဋိပက္ခဂၠး တိမာန်ရောၚ်ဂှ်...

ဟိုတ်နူဂကူမန်ဟၟဲကဵုဓဝ်ညဳသာ ဍုင်ဟံသာဝတဳဒးလီု

ဂကူမန်တံဒးဒုင်ဆောံလေင်ကၠုင်ဍုင်နန်ထဝ်သၟိင်မန်ပိုဲကေုာံဂကူမန်ဂမၠိုၚ်ဟၟဲကဵုဓဝ်ညဳသာတုဲ ဂကူမန်သ္ဒးပြးဆာဲဒၟံင်အလုံဂၠးဂဝ်ဒဵုကဵု အခိင်တ္ၚဲဏံ ပသာ်၈စွေက် ပေင်စိုပ်ကၠုင်၂၆၇သၞာံရ။ ရန်တၟံမန်ဂွံနွံကဵုသတိဓဝ်ညဳသာအလုံဂကူမန်မာန်….. https://youtu.be/kEc1mGPLs9k?si=A_uayj8AL7ItRN12 ဂလာန်ပ္ကန် တြုုံအာဇနဲ နာဲဍာံရောၚ် (ပသာ် ၈စွေက် သၞာံ၂၀၀၆၊ ကွာန်ဝၚ်က)

“ပရောတ္ၚဲဟံသာဝတဳလီု”

“ပရောတ္ၚဲဟံသာဝတဳလီု”

ပရောဟံသာဝတဳလီုပြာကတ်ဒၟံၚ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲလိက်ဝၚ်မန်တအ်ဂွံဆဵုကေတ်အောန်တဴလောန်ကွေဟ်ရ။ ပ္ဍဲလိက် ပြကိုဟ်ရာဇဝၚ်တၞောဝ်ဒတောဝ်သၟိၚ် ကျာ်ဇၞော်အစွောအ် ခၞံလဝ်ပ္ဍဲ သက္ကရာတ် ၁၁၂၈ (အေဒဳ-၁၇၆၆) ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပရောဟံသာဝတဳလီု သာ်ဝွံရ။

ပါလိတ်သတာၚ်ချိုတ်ဂၠိုၚ် ဆဂး ကြပ်ဗၠးၜးဂၠိုၚ်

ပါလိတ်သတာၚ်ချိုတ်ဂၠိုၚ် ဆဂး ကြပ်ဗၠးၜးဂၠိုၚ်

သကိုပ်ဝန်ဇၞော်အေဿရေ ဟီုပါ်ပဲါပတုပ်ပတောံဏာကဵု မၞိဟ်ဗက်ဂဗုတ်အမှု ပ္ဍဲရုၚ်ဓဝ်ဂၠးတိ နာဲကရေမ် ခါန် နဒဒှ်မ တုပ်သၟဟ်ကဵု နာဲဗစာနာဇြဳ ဂျာမနဳ ပ္ဍဲအရာမက္ဍုဟ်မၠေံဒစဵုဒစးကဵုဂကူဂျူတအ် ပ္ဍဲခေတ်တၟိဂှ်ရ။ ပတွဵုနူမဒက်ပတန်ကၠုၚ်လဝ် အာၚ်သဳသဳ ပ္ဍဲသၞာံ၁၉၉၈တေံ နကဵုလၟိဟ်ဍုၚ်ဂၠးတိဗၞတ် ၁၂၄တေံတုဲဂှ် ဍုၚ်မလုပ်ဂကောံတအ် ဒးယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ် စပ်ကဵုဒးရပ်ကၠေၚ်ဒက်...

ဒပ်သၟတ်ဗြဴ ဒပ်သ္ဂံင်ဗြဴ မွဲအခိင်တေံ

ရဲရပ်လွဟ်ဂှ် ဒှ်ရဲနွံကဵု စိုတ်သၟိၚ်တၠ

ကောန်ဂကူမန်တအ် ဍုၚ်ကွာန်ဌာန်ဒေသညးတအ် ဒးဒုၚ်ပလီုပလာ်တုဲ စိုတ်ဂိ လုပ်ဂြိုပ်ရပ်လွဟ် ပုန်ကဵုပၞာန်ဗၟာ နွံဂလိုၚ်ရော မိက်ဂွံတီကေတ်စရၚ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်၊ ဆဂး ဒှ်ဟွံမာန်ရ။ ဟိုတ်နူပၞာန်ဗၟာ စံၚ်ကၠေံပလီုကၠေံကွာန်ဓမ္မသဂှ်တုဲ ဍေံပြံၚ်လှာဲ အာမွဲသာ်မာန် ပ္ဍဲကောန်ဂကူပိုဲဂှ် ဂတဏံ ဂွံသိုၚ်သ္ၚိဌာန်ခိုဟ်ဟ်တုဲ ဒုၚ်စသိုၚ် ညံၚ်ရဴခေတ်မဒေါံလဝ်ပန်ပှော်တေံဂှ် ညးတအ်...

အသေအဟာန်ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ ကုကွးဘာအံင်လိက်ဝင်မန် အဆံင်အလုံဒေသရးမန် ၂၄၀၀ တၠပြင်

အသေအဟာန်ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ ကုကွးဘာအံင်လိက်ဝင်မန် အဆံင်အလုံဒေသရးမန် ၂၄၀၀ တၠပြင်

ဂကောံဗတောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာင်ဗုဒ္ဓဘာသာ - အလုံဒေသရးမန်ဝွံ တ္ရဲဏံ ဂိတုပသာ်(၄)စွေက် ဂိတုမေ စၟတ်တ္ၚဲ-(၂၆) ဒၞာဲဌာနဘာဟံသာထဝ် ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ကၠောန်သ္ပဏာ အသေအဟာန်ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ သ္ဘင်ဩန်ရတ် ကုကွးဘာ ၂၄၀၀ ပြင် မအံင်လဝ်လိက်ဝင်မန်ဂမၠိုင် ဂွံပရိုင်ရ။

Page 1 of 21 1 2 21

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News