ဌာန်ပရိုင်ကဴဝဴ

ဌာန်ပရိုင်ကဴဝဴ

“ဍုင်မန်ပံင်ကောံဟာ-ဍုင်မန်တၞဟ်ခြာဟာ” အကြာဂကူမန်တံ လညာတ်ဒုင်ဂိုင်ကေတ် တၞဟ်ခြာညးသ္ကံဒှ်မာန်ကီုလေဝ် ဆန္ဒဍာံဍာံဒးဟီုမ္ဂး နွံမံင်ပၟိက်ကု ပရေင်အုပ်ဓုပ်ဇကုဇေတ်တ် ပရေင်အုပ်ဓုပ်ဇကုဍိုက်က်ပေင်ပေင်ဟေင်မဒှ်တုဲ သွက်ဂွံထိင်ဒဝ်မင်မွဲသၠုင်ပတိုန်အာ အာဲကၟာဲယေန်သၞာင်ပြဝေဏဳအခိုက်ကၞာမန် ဒၞာဲတိဍာ်ဇုဇမန်တံ ဗွဲလအိတ်ရောင်။

လိက်ကသေအ်ပၟဝ် ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ကုည:ဍုၚ်ကွာန်၊ ည:ဆာန်ဂကူဂမၠိုၚ်

လိက်ကသေအ်ပၟဝ် ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ကုည:ဍုၚ်ကွာန်၊ ည:ဆာန်ဂကူဂမၠိုၚ်

၄။ ခမဳသၚ်၊ တၠပညာ ည:ဍုၚ်ကွာန်ဆာန်ဂကူတအ်ကီု၊ တၠဓန၊ တၠကမၠောန်မၞုံစိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ တဴတက်တအ်ကီု ကေုာံ ဂကောံမဟာဇန်နာနာ မၞုံအပ္ဍဲဍုၚ်မ္ၚ:ဍုၚ်တအ်သီုဖအိုတ် နဲည:ကုည: ဗီုည:ကုည: ဘိုၚ်ကဵုအာဇြဟတ် ဘိုၚ်ပါလုပ်ထံက်ပၚ်ရီုဗၚ်အာပိုဲအိုတ်ညိ။ သၟတ်မန် အဝဲကာယထတ်စောန်မြက်စာ မၞုံအပ္ဍဲဍုၚ်မ္ၚ:ဍုၚ်တအ်၊ သ္ဂံၚ်မတိုန်လဝ်ဘာပၞာန်တုဲ ဇူဒၟံၚ်တအ် ဘိုၚ်ပံၚ်တောဲ...

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကလေၚ်ဟပၠုပ်လမျီုကဵုပၠန်ဂတးမန်ခေတ်တၟိဟာ

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကလေၚ်ဟပၠုပ်လမျီုကဵုပၠန်ဂတးမန်ခေတ်တၟိဟာ

ကြဴနူအာတ်အခေါၚ်မန်(ဝါ)အာတ်ဍုၚ်မန်တြေံ ပ္ဍဲအပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ဂွံဟွံမာန်တီတုဲဂှ် က္ဍိုပ်သကိုပ်ကောန်ဂကူမန်တအ်ကၠာတေံ စရပ်ကၠုၚ်လွဟ်ရ။ အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူမန် အာတ်ကေတ်ကဵုပါၚ်ဟွံဂွံ၊ဒးပန်ကေတ်မှဂွံမာန်ရောၚ်ဂှ် ညးတအ်ပတှ်ေစှ်ေကၠုၚ်စိုတ်အိုတ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန် မဒှ်ဗော် ရပ်လွဟ် မသ္ပစၞးကဵုဂကူမန် ပ္ဍဲကြဴနူအေန်ဂလိက်တအ်အုပ်ဓုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် စကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ရ။သွက်ဂွံဗတိုက်ပတိတ် အေန်ဂလိက်ကဵုဂျပါန် နူကၟိန်ဍုၚ်မာန် ကောန်ဂကူမန် ကေုာံ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ပံၚ်တောဲ ကၠုၚ်ကဵုဂကူဗၟာတုဲ ကေတ်ဗၠးၜးဂှ် ဒးအလီကဵုဗၟာတအ်တီကေတ်ကၠးကၠးဂှ်တုဲ ဒးဒဴဂြိုပ်လုပ်ပေဲါဗတိုက်သွက်ဗၠးၜးဂကူ နူသကေံတဲကဝ်လဝ်နဳဗၟာတအ်မွဲကဆံၚ်ပၠန်ရ။ ဂကူဗၟာဂှ် နူကဵုမဒှ်မဟာမိတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မပါ လုပ် သီုကောန်ဂကူမန်ဂှ် ကလေၚ်ဒှ်အာသၞဒတန်ကဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် မတုပ်သၟဟ်ကဵုအေန်ဂလိက် ကဵုဂျပါန်ပၠန်ရ။

လလောင်တြး ညးတၠဝါသနာ ဂွံအခေါင်လုပ်ပေဲါပြိုင် (၁၀) တၠ

လလောင်တြး ညးတၠဝါသနာ ဂွံအခေါင်လုပ်ပေဲါပြိုင် (၁၀) တၠ

စေဝ်ပၞောန်လုပ်ပြိုင် *ဒွက်မန် Music Video Mp4 (16;9) အောန်အိုတ် ၃ မိနေတ် ဟွံၜက်နူ ၅ မိနေတ်။ *ယၟုဒွက် ကေုာံ ယၟုတၠရမျှာင်ဟေင် ဒးထပက်စုတ်လဝ်ကဵု မလိက်ရောင်။ (ယၟုအစာချူဒွက်၊ ကွိင်ကွိုက်၊ ဒါရိုက်တာတံ...

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ(ဗတိုက်သရိုဟ်တၠအဝဵုပၞာန်) ပတိတ်လိက်လလောၚ်တြ:

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ(ဗတိုက်သရိုဟ်တၠအဝဵုပၞာန်) ပတိတ်လိက်လလောၚ်တြ:

၄။ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ ပြသၞာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ညံၚ်ဂွံသောၚ်ကလ:အာနနဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မာန် အတိုၚ် တၚ်တုပ်စိုတ် လိက်ကသုက်(NCA)ဂှ် နနဲကဲစုၚ် ဂိုတ်ဂစာန်ပတိတ်ကၠုၚ်ဇြဟတ်မွဲဒမြိပ်နွံရ။ ကုကံၚ်ဇြဳပၞာန် လေဝ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ်(၃)အလန်နွံတုဲ အပ္ဍဲပေါဲဆဵုဂဗဂှ် ဒဒှ်ရ ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မပါလုပ်သီု ည:ဖအိုတ်ဂှ်ဟေၚ် သောၚ်က္လ:ကဵုပြသၞာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပိုဲမာန်ကီု၊ သ္ဇိုၚ်မူဖေတ်ဒရေဝ် တၚ်နွံပၟိက်ဗော်ပိုဲတအ်...

၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ၃၈ နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့၊ နိုင်ချစ်သောင်း မိန့်ခွန်း

ဝန်ဇၞော် နာဲချေတ်သိုင် မြော်ဂလာန်ပ္ဍဲတ္ၚဲကောန်ဂကူကၟိန်ဍုင်ဗမာ

စှ်ကသီု စှ်သၞာံ ယဝ်ရဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဟွံပၠန်ဂတးညးသကအ်မွဲသာ် နဒဒှ်ထၜးနမူနာ ကၠောန်အာကလောန်သွက်ဍုင်ကွာန်ဂွံဇၞော်မောဝ်ရာင်ဆာဲမဂး ဗၞတ်ဂလိုင်လဵုဂကောံဍုင်ကွာန်ပိုဲ ဂဵုမြဟ် ရာင်ဆာဲ ဇၞော်မောဝ်ဒၟံင်ဂှ် သ္ဇက်ဂွံဟီုထၜးဟၟဲကီုရ။ မန် ကရေင်တအ်လေဝ် ကိစ္စမဒးပၠန်ဂတးကဵုအလဵုအသဳ တအ်ဂှ်လေဝ် ဟွံဒးကတဵုဒှ်ကၠုင်ရ။

ဂိုဏ်လီဠာန်သြန်အန်လာင် ကြုက်အာတ်မိက်လဝ်တံဂှ် ကံင်သဳပၞာန်သၠောဲပအပ်ကဵုဏာ

ဂိုဏ်လီဠာန်သြန်အန်လာင် ကြုက်အာတ်မိက်လဝ်တံဂှ် ကံင်သဳပၞာန်သၠောဲပအပ်ကဵုဏာ

အဓိကညးတာလျိုင်နွံဂၠိုင်အိုတ် ဂိုဏ်လီဠာန်သြန်အန်လာင်ဒၞာဲဒေသကိုဝ်က သ္ကိုပ်ဒပ်စဵုဒၞာ ပေဝ်သံက်ချိင် အတိုင်ကြုက်အာတ်မိက်လဝ်ဂှ် ကံင်သဳပၞာန်သၠောဲပအပ်ကဵုဏာ ဒၞာဲကဵုသၞေဟ်ၜင်ကျာနေဗျဳတဝ် တုဲဒှ်အာ ဂွံပရိုင်ရ။ နူတနေံတေံ ပ္ဍဲအခိင်ဗတမ် ၇ နာဍဳဂှ် သ္ကိုပ်ဒပ်စဵုဒၞာ ပေဝ်သံက်ချိင်၊ ကောန်ညးတေံ ပေဝ်ယေန်ဆာန်၊ ဥက္ကဌဒပ်မင်ပယျဵု (၁၀၀၆) ဝေသာန်၊...

သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်တွင် ထောင်လာဂျီယာဉ်တစ်စီးပေါ်မှ ဘိန်းစာရွက် (၁၂၀) ပိဿာ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့

ဥက္ကဌတြေံကွာန်ကြုက်ပိ နာဲကာတောန်ကေုာံကောန်ရဲညးတံ ၅ တၠ ဂကောံ PDF ရပ်ဏာ

ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု ဥက္ကဌတြေံကွာန်ကြုက်ပိ နာဲကာတောန်ကေုာံ ကောန်ရဲညးတံ ၜိုတ် ၅ တၠတံဂှ် ဂကောံ PDF ကၠုင်ရပ်ကၠေင်ဏာ ဗဒါဲဇိုင်ကွာန်မွဲဒၞာဲ ပ္ဍဲအခိင်နူဂယးတ္ရဲဏံ ဂွံပရိုင်ရ။ နူကဵု နာဲကာတေန်ဂှ် လွဟ်ဂၠေံ 38 မွဲဇကိုအ် သီုကဵုလွဟ်ဒပ်မင်ကွာန် AK,...

Page 1 of 18 1 2 18

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News