ဘဝဍိက်ဘဝဗၠက်ဂိထဇောတ်စိုပ်ၜဝ်ဇုတ် သ္ပကုသဵုရာဒနာမိက်ဂွံဟွံသေင်

ဂလာန်ပ္ကန်သၟိင်လိက်ပတ်မန် မှာထေရ်ပါလိတ (အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစကပဏ္ဍိတ သြဝါဒါစရိယကၟိန်ဍုင်)သၞာံ ၂၆ ဨပရဳ ၂၀၀၆။ ၁၃၆၈ ဂိတုစဲ ၁၄စွေက်၊တ္ၚဲဗုဒ္ဓဝါ https://youtu.be/NlXHt45Vy2Y?si=mmZCFcWj7D2mMFNx

Read more

စပ်ကဵုဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်မန် အပ္ဍဲသၞောဝ်တံဂှ် မွဲအခိင်တေံ နကဵုဥက္ကဌဗော်ဍုင်မန်တၟိ လညာတ်ညး ဗီုလဵုနွံကၠုင်ရော၊

ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ အလဵုအသဳတၟိမံက်တိုန်ဂှ် တၠုင်လအာခိုဟ်တိုန်နူကဵု နွံသၟဝ်တဲအုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳပၞာန်ရောင် ဂးရ။ တင်သၟာန်သှ်ဏံ နူကဵု 2011 တေံ တက်စၟတ်သမ္တီစွံလဝ်ရ။ https://youtube.com/watch?v=vnLY-EhTtN4&si=z714xI5oRMbGTNZV

Read more

နာဲထဝ်မန်- အကာဲအရာပရေင်ၜိုဟ်လလမ် သၞာံ ၂၀၁၁ တေံ

https://www.youtube.com/watch?v=2S8vwYOOT3U&t=7s... ဗော်ဍုင်မန်တၟိ ဒေါအ်လဝ်ပန်ပှော်ကု အလဵုအသဳပၞာန် နဝတ ၁၉၉၅ တေံဂှ် သၞောဝ်သဇိုင်ပရေင်အုပ်ဓုပ်ဍုင် ၂၀၀၈ တုဲဒှ်အာတုဲ ဗော်ဍုင်မန်တၟိ ဟွံပြံင်လှာဲဒပ် BGF ဂှ် ပရေင်ပန်ပှော်ညံင်ကဵုလီုလာ်အာ ဒှ်ကၠုင်ရ။ ဆဂး ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ဒှ်တုဲ...

Read more
Page 1 of 2 1 2

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News