လိက်ပရေၚ်

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.

တဵုပလုံ ထိၚ်ဒဝ်အာ “တၞံဆုဒေသတမ်မူလ” အိုတ်ညိ

Mon Land Institute ကာလဥတုကသီုဏအ် ဗြဲတအ်လေဝ်စှေ်မံၚ်ပြဳပြဳ ၜတ်ကၞက်ကဵု ဂိတု စဴ၊ ပသာ်၊ ဇ်ှေ လောန်ကၠုၚ်တေံမ္ဂး ဂိတုဒ္ဂိုန်ဝွံ ဟိုတ်နူဒှ်တဴ ဂိတုဗြဲစှေ် အခိၚ်ဥတုကသီုတုဲ ဓါတ်ဂတဴအောန်စှေ်ကၠုၚ် ဂွံတိုန်သၟူဗြဲ ဓါတ်ဍာ်ဂၠိုၚ်တိုန်တုဲ တိက်ခိုဟ်၊ မံၚ်ခိုဟ်တိုန်...

Read more

 ထီုဒဵုအဗြိုင်

နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ(ဝတ္တုဒမၠေံ) “ကြုက်စဏအ်ဂှ် ပလီုထောအ် သဘာဝ ပ္ဍဲဍုင်ဇကုအိုတ်တုဲ လၟုဟ် ကၠုင်ပလီု သဘာဝဍုင်ပိုယ်။ သဘာဝပိုယ်ဏအ်ဂှ် ဆလအ် ပိုယ်ဒုင်ပလီု ဟွံမာန်ပုဟ်။ ဟိုတ်နူ ဍေဟ်တအ် ပလီုပလာ် ဂြိုပ်ဆု သဘာဝ ပ္ဍဲကဵုဍုင်ဍေဟ်တအ်ဂှ်ရ ဝဳရုသ်ကဝ်ရဝ်နာ...

Read more

ဆာန်တှ်ေရီုဗင် ဂိုဟ်တှ်ေ ဘိုင်မင်မွဲ

ရာမညအာဇဉ် (ဒဵုထောင်) “သြယာဲအဲ ဂိ … ဂိကွေဟ်ရ ချိုတ်ရ … ချိုတ်ရ စောတ် စောတ်။” “အေင်လဝ်မွဲလစုတ်ညိ အပါဍေဟ်၊ အေင်လဝ် မွဲလစုတ်ဏး အ္စာဂဉုဲ စမ်ၜတ်ဒၟံင်ဖိုဟ်။” “အဲအေင် ဟွံမာန်ရ မိဍေဟ်။...

Read more

မိက်ဂွံဇူသၞိင်မ္ဂး

မၞိက်ရတ် (ကွာန်သၞေဟ်ဗ္ဒဝ်)လိက်ပရေင် တၞံဆု ဟွံမွဲတုဲအပ္ဍဲဒေသပိုယ် မုဒှ်မံၚ်ရော? ကလေၚ်ရံၚ်အာမ္ဂးလလောန်ကၠုၚ် ပွိုၚ် ၁၅-၂၀ သၞာံတေံမ္ဂး ဗြဴဂူဇၞော် ထပှ်တ္ရဲထပှ်ဗ္တံ ဍာ်ဇၞော်နွံကီုလေဝ် ဟွံဒှ်ဘဲကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ရ။ တိလာ်လေဝ် ဆဵုအောန်တဴဗွဲမလောန်ရ။ ဗွဲတၟေၚ်ဂှ် ဥတုရာသဳ နွံဒၟံၚ်ပိရ။ ကညၚ်၊...

Read more

ကုမုဒြာ

ရာမညအာဇဉ် (ဒဵုထောင်) ဝတ္တုဒမၠေံ တ္ၚဲဏအ် ဂကောံဒကာဘာဂမၠိုင်ကီု သီုကဵုဂကောံညးသၟတ်တအ် သွက်ဂွံချပ်ဂၞန် ပရူပရာကိစ္စ သဘင်ကလေင်လိက်တုဲ တိုန်စိုပ် ကောံဓရီုဒၟံင် ဂြုဂြုဂြီုဂြီု လ္တူဇြပ်သဘင်ဓရ်ဏအ်ရ။ ပေါယ်ကောံဓရီုလေဝ်တုဲဒှ် တင်လတုပ်စိုတ် ဗီုညးကဵုညး တာလျိုင်ညးကဵုညး ဖန်ဖက်ဖျေဟ်ဒၞာဲဝါယ်တုဲ ဗီုညးညး က္တဵုစဴအာအိုတ်ရ။...

Read more

                         ဟွံဒုင်ကျဘဝ

မိသာယာပေင် (ဝတ္ထု) “ကလျာ ဗှ်ေမွဲ လိုက်ဝှ် တိကှ်ကၠုင်ယျတှ်ေ ဟွံဂွံဇူရဏး၊ မၞိဟ်ကၠုင် ဇိင်ပဠောအ်လေဝ် ဂၠိုင်တှ်ေ၊ ဟီုဏး ဒၞာဲစွံလှုဲ ဟၟဲတှ်ေ၊ ဂွံကၠုင်ကၠတ်စ မွဲချောဲ။” “အဝ် သဇင်၊ ကၠုင်ၝာဲ နူလဵုဂေတ်ကၠုင်ရော ကၠုင်ကၠုင်...

Read more

ဇက်ဂၠောဲအဲပရဲ သ္ဂံင်အာဇာနဲ

နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ (ဝတ္တု) ကွဳယာန်ဇၞော် အသာ်ဗုဗု ဗတင်ဒ္ၚောဝ်လမ္စံက် ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ဍေဟ် မချူလဝ် ’တၠမန်’ နကဵုအသာ်ဗကေတ်၊ ’တလမွန်’ နကဵုအသာ်ဍီုမွဲ ဖျအ်ဖျေဟ်အသိင်တုဲ ဒေါအ်ဇူအာရ။ တြင်ဇၞော် လပါ်က္ဍိုပ်ကွဳယာန်ဂှ် ပံက်တုဲ မၞိဟ်မအာတရဴဂမၠိုင် တိတ်ကၠုင် နူကွဳယာန်ဇၞော်ဂှ်ရ။...

Read more

ဝဳဝေါဝဳဝေါ

မာံရတုထဝ် (ဝတ္ထု) ခြာဟွံလအ်မ္ဂး ဘာအလဵုအသဳတအ် ပံက်ရ။ ရံင်ကေတ် အခိင်ဥတုရာသဳမ္ဂး အခိင်ကသီု၊ ဗြဲဂူဍာ်ဇၞော်တုဲ ကၟာမ္ၚးကွာန်တေအ်လေဝ် ဍာ်ပေင်ကၟာ၊ ရဲကွာန် မာံဝိုတ်တအ် ကောန်င္ၚာ်မွဲသကအ် ၜိုန်ရ ဂွံအာဝေင်ဍာ်ကၟာ ဗွဲမဗၠးၜးကီုလေဝ် မာံဝိုတ်မွဲ ဟိုတ်နူ မိညးတေအ်...

Read more

ပညာနုင်ရတ် ညးဂှ်ကၠတ်ဏာ

မၞိက်ရတ် (ဝတ္တုဇမၠေံ) ကောန်ကွးဘာတအ် ညးဂမၠိုင် ညိင်ဒၟံင်တုဲ အတိုင်အ္စာၝောအ် မချူလဝ် လတူဂတာတၟအ်ဗု နကဵုမှင်ဂှ် ကောန်ကွးတအ် ဂ္ဇိုင်ဒၟံင်က္ဍိုပ်၊ ချူဒၟံင်လိက် ပ္ဍဲခန်ခဒမ်ဗ္တောန်လိက်အိုတ်ရ။ အ္စာၝောအ်ဂှ် ၜိုန်ရ ဗ္တောန်ဒၟံင်လိက်ကီုလေဝ် စိုတ်ညး ညိလေဝ် ဟွံတန်ကြန်၊ ကျောဝ်ဒၟံင်...

Read more

 တက္ကသိုလ် အပါ

နာဲမၞိက်ရတ် ပ္ဍဲဌာန်ဒေသပိုယ် အခိုက်ကၞာတၟိ မကတဵုဒှ်ကၠုင် မွဲသာ်ဂှ် ကၠောန်ဗ္ဒဟ် တ္ၚဲကတဵုဒှ်မၞိဟ် (Happy Birthday Party) ရ။ အခိင်လၟုဟ်မ္ဂး ပ္ဍဲကွာန်သၞေဟ်ဗ္ဒဝ် ပိုယ် ပါယ်နူကဵု သ္ၚိပိုယ်တုဲ အတိုင်မွဲကွာန်သၞေဟ်ဗ္ဒဝ် ကြပ်ဇၟာပ်သ္ၚိ ကၠောန်ဒၟံင် ဟီုစကြပ်ဂွံရ။...

Read more
Page 1 of 2 1 2

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News