ပရိုၚ်

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.

ဂံၚ်တှ်ေအံၚ်ဇၞးလဝ်ကဝက်တုဲတုဲရ- တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန်

ကဴဝဴ၊ ဂိတုသာပ်တေမ်ဗာ ၂၊ ၂၀၂၃ တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မဒှ်တ္ၚဲပတမ်သၟတ်မန်တအ် ပၠံၚ်လွဟ်ပ္ဍဲကွာန်ထဝ်ပၠၚ်တုဲ ကၠောန်ကၠုၚ်ပၠန်ဂတးဂှ် သၞာံဏံပေၚ်အာ(၇၆)သၞာံဂှ်တုဲ သၟတ်မန်တအ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒဵုလၟုဟ် ကေတ်မံၚ်ဂုန်စရာဲကဵုသၟတ်မန် မဂံၚ်သကာခေတ်ကၠာတေံဖိုဟ်ရ။ ဝၚ်သၟတ်မန်မွဲပ္ၚံက်ဝွံ ညးမဒှ်သၟတ်မန် ခေတ်အဆက်ဆက်တအ် ကေတ်မံၚ်ဂုန်စရာဲ ဟွံအိုတ်ရ။ “အဝဵုဂှ်...

Read more

ဗော်ဖေအ်ထာဲ Phue Thai တ္ရဲဏံ လုပ်ပါ်မာဲသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ရောင်

အဝ်ဂတ် ၂၂-၂၀၂၃ ပ္ဍဲစၠတ်ထဝ်ဇၞော် နိဂီုဍုင်ဧကရာဇ်သေံ သွက်ဂွံရုဲစှ်ပတိုန်သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် မရနုက်ကဵုလၟေင် ၃၀ တၠ တ္ရဲဏံထပ်ပါ်မာဲအလန်တတိယဏံဂှ် ဗော်ဖေအ်ထာဲ Phue Thai လုပ်ရုဲစှ်အာရောင် ဂွံပရိုင်ရ။ .ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ မေ ၁၄ တေံ မဂွံလဝ်မာဲဒုတိယဂၠိုင်အိုတ် နကဵုဗော်ဖေအ်ထာဲ...

Read more

အရာညိင်ဝပ်ကဵု ပရေင်သၞောဝ်ဓဝ်တံ ဒးဒုင်ပလာတ်ပထုဲနွံမံင်မ္ဂး လၟေင်ကမၠောန်ပေါဲရုဲမာဲ ဘိုအ်ဂွံအိင်ဇိင်လဇုဲလဇအာရနွံမာန် ဂအုပ်သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်ကဵုလဝ်သတိ

အဝ်ဂတ် ၉ နစကဆက်အာယုက် ပရေင်ကာလကာမံက်တိုန် ၆ ဂိတုပၠန်တုဲ အပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုကံင်သဳညးတံ အလန်ကၠာအိုတ် အဝ်ဂတ် ၇ ဏံဂှ် “ယဝ်ရ ပလာတ်ပထုဲ အရာညိင်ဝပ်ကဵု ပရေင်သၞောဝ်ဓဝ်တံနွံမံင်မ္ဂး လၟေင်ကမၠောန်ပေါဲရုဲမာဲတံ ဘိုအ်ဂွံဒးအိင်ဇိင်လဇုဲလဇအာရနွံမာန်” ဂအုပ်သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် မေန်အံင်လှိုင် ဟီုဂးကဵုဏာလဝ်သတိရ။...

Read more

ရန်လဝ်ဝန်ဇၞော်အဓိက ၅ ဒၞာဲ ဗော် Phue Thai လလောင်တြး

ၜင်ကံက်-အဝ်ဂတ် ၄။ သွက်ဂွံပံက်အာဂကောံအလဵုအသဳတၟိဍုင်သေံဏံ ရန်လဝ် ဝန်ဇၞော်ဒၞာဲအဓိက ၅ ဒၞာဲဂှ် ဗော် Phue Thai လလောင်တြးဏာ လိက်ပရိုင် The Nation ချူပတိတ်ပ္ဍဲတ္ရဲဏံရ။ သွက်အလံင်သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ဂှ် ရန်လဝ်တၠကမၠောန်တြေံ ပရေင်သွံရာန်ဂအာင်သ္ရိတိ သရိတ်တာ တာဗေန်သေန်...

Read more

သွက်ဂွံကၠောန်ဗဳဇာသေံ ကါန်ပနဳ ၂၃ ရုင်ကလုတ်သေံဍုင်ဗၟာ ကဵုလဝ်အခေါင်

အဝ်ဂတ် ၄ ရဲမိက်ဂွံအာဍုင်သေံ နကဵုဗဳဇာတံ ဗွဲမလောဲသွာ ဂွံကၠောန်ဗဗွဲလုပ်သၞောဝ်မာန် ရုင်ကလုတ်သေံ ဆေင်စပ်ကဵုဍုင်ဗၟာ မၞုံဍုင်လဂုင်ဂှ် ကဵုထောံအခေါင်ရေင်တၠုင်ကမၠောန်ဗဳဇာသေံ ၂၃ ကါန်ပနဳနွံမံင် ဂွံပရိုင်ရ။ပူဂဵုမိက်ဂွံကၠောန်ဗဳဇာသေံတံ နကဵုညးတံဟွံဒးအာထ္ၜးမုက် ပ္ဍဲရုင်ကလုတ်သေံဍုင်လဂုင်ရဒှ်တုဲ နူကါန်ပနဳနွံအခေါင်တံမွဲအဆံင် ဗွဲမလောဲသွာ ဖန်ဖက်ရေင်တၠုင်ကဵုမံင်ရောင် ဂွံတီရ။  နူကါန်ပနဳနွံအခေါင်ကၠောန်ဗဳဇာသေံဂှ်...

Read more

ပေါဲရုဲမာဲ ဒှ်မာန်ဟာ

သ္ဂံင်ပၠန်ဂတးမွဲ (လိက်လညာတ်)   နကဵုနစကဂှ် သီလဝ်အဝဵုပေင်င်ဟွံသေင် ဒုင်ဂိုင်ယဵုယိုက်လဝ် အတိုင်သ္ဇိုင်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ တုဲ ထိင်လဝ်အဝဵုရောင် ဟီုဂးမံင်ရ။ အကာဲအရာညိင်ဝပ်မ္ဂး ကၠောန်ကဵုပေါဲရုဲမာဲရောင် ဟီုဂးမံင်။ အခါလၟုဟ် စိုပ်ကၠုင်ကာလထိင်အဝဵု အခိင်လက်ကရဴအိုတ် ၆ ဂိတုဟေင် သှ်ေမံင်ဏီတုဲ...

Read more

ပရေင်အုပ်ဓုပ်ပၞာန် ကာလကာမံက်တိုန်စၟတ်လဝ်ဂှ် ဆက်ဏာအာယုက် ၆ ဂိတုပၠန် NDSC ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်

အဝ်ဂတ် ၀၁ နကဵုပရေင်အုပ်ဓုပ်ပၞာန် ကာလကာမံက်တိုန် စၟတ်လဝ်ဂှ် ဆက်တုဲ ထပ်ထပဵုဏာအာယုက် ၆ ဂိတုပၠန်ရောင် ဂကောံနစက ညးတာလျိုင်သၠုင်အိုတ်တံ ကၠောန်သ္ပကောန်ဓရီု ကံင်သဳပရေင်စဵုဒၞာကောန်ဂကူကေုာံ ပရေင်ဂီုကၠီု National Defense and Security Council ပ္ဍဲဂျူလာင်...

Read more

ကောံဓရီု ကာလုံ NDSC တ္ရဲဏံ သွက်ညးဍုင်ကွာန်တံ မုတၟေင်မာန်ရော

ဥပမာ- ဗလးကဵု ဒဝ်အံင်သာန်သုကျဳမာန်ဟာ၊ ကောန်ထံင်ပရေင်ဍုင်ကွာန်တံသီုဖအိုတ်တံ  တ္ရဲယးဒဂိုန်ပေင်ဏံ ဂွံအခေါင်ဗၠးဒုဟ်မာန်ဟာ၊ ဟွံသေင်မ္ဂး လ္တူရဲဒစဵုဒစးမံင်တံ ပရေင်တက်ကျာသဳကၠဳညးသ္ကံဟၟဲလးလး သွက်ဂွံသၠုင်ပတိုန်အသိင်ပၞာန်တုဲ ဆက်ထောံကြဲဖျေံအာဗုမ်နကဵုၜင်ကျာပၞာန်ဟာ မုသွဟ်တိတ်ကၠုင်မာန် ရဲစိုတ်လုပ်ပရေင်ဍုင်ကွာန် ညးညးအဲအဲ မင်ရံင်ဗဵုမံင် ကော်ကောံဓရီု ကာလုံ NDSC ဏံရ။

Read more

အကြာရမျှာၚ်လွဟ် (သ္ကုတ် ၁၀)

ဗတာၚ် (တိထဝ်ရာ) ပေါဲပြိုၚ်ပ္ကာန်ဝွံ သ္ပအဓိကကဵု ကေတ်မာန်ညးသ္ကအ်၊ ပၠံၚ်ညးသ္ကအ်ကျဇၞးတုဲ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ရောၚ်။ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ညးသ္ကအ် သ္ပမိတ်သဟာဲ၊ ဆက်မိတ်တံဂှ် အောန်တဴကွေံရ။ ပဵုနူဂှ်ပၠန် ပေါဲပၠံၚ်အဝဵု၊ ပၠံၚ်တိဍာ်မ္ဂး ပိုဲမၞိဟ်တံ သ္ဒးစကာ ပ္တိတ်အစောန်ဇြဟတ်နာနာသာ်တုဲ ပရိယာဲဥပါဲလေဝ် ဂၠိုၚ်သန်ကွေံရ။ “သၞဒှ်မိတ်...

Read more

ကောန်ဍုင်ဗၟာမွဲယှံက်က ဓါတ်လလဳယှံက်တုဲဒးချိုတ်အာ

July 27, 2023 ရးနိဂီုဍုင်သေံ ပ္ဍဲကဵုခရိုင်ပထုံဌာနဳဂှ် သၟာကမၠောန်ကောန်ဍုင်ဗၟာ (အာယုက် ၃၀ သၞာံ) မွဲ နကဵုပၟတ်ဓါတ်တောဲဇုက်ဓါတ်ယှံက်ကဂှ် ဓါတ်လလဳယှံက်တုဲ နူတနေံ ဂျူလာင် ၂၆ ဂှ် ဒးချိုတ်အာလဝ်နွံ လိက်ပရိုင်သေံတံ ချူပတိတ်ပရိုင်ရ။ ခရိုင်ပထုံဌာနဳ...

Read more
Page 1 of 10 1 2 10

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News