ပရိုၚ်

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.

ဂိုဏ်လီဠာန်သြန်အန်လာင် ကြုက်အာတ်မိက်လဝ်တံဂှ် ကံင်သဳပၞာန်သၠောဲပအပ်ကဵုဏာ

အဓိကညးတာလျိုင်နွံဂၠိုင်အိုတ် ဂိုဏ်လီဠာန်သြန်အန်လာင်ဒၞာဲဒေသကိုဝ်က သ္ကိုပ်ဒပ်စဵုဒၞာ ပေဝ်သံက်ချိင် အတိုင်ကြုက်အာတ်မိက်လဝ်ဂှ် ကံင်သဳပၞာန်သၠောဲပအပ်ကဵုဏာ ဒၞာဲကဵုသၞေဟ်ၜင်ကျာနေဗျဳတဝ် တုဲဒှ်အာ ဂွံပရိုင်ရ။ နူတနေံတေံ ပ္ဍဲအခိင်ဗတမ် ၇ နာဍဳဂှ် သ္ကိုပ်ဒပ်စဵုဒၞာ ပေဝ်သံက်ချိင်၊ ကောန်ညးတေံ ပေဝ်ယေန်ဆာန်၊ ဥက္ကဌဒပ်မင်ပယျဵု (၁၀၀၆) ဝေသာန်၊...

Read more

ဥက္ကဌတြေံကွာန်ကြုက်ပိ နာဲကာတောန်ကေုာံကောန်ရဲညးတံ ၅ တၠ ဂကောံ PDF ရပ်ဏာ

ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု ဥက္ကဌတြေံကွာန်ကြုက်ပိ နာဲကာတောန်ကေုာံ ကောန်ရဲညးတံ ၜိုတ် ၅ တၠတံဂှ် ဂကောံ PDF ကၠုင်ရပ်ကၠေင်ဏာ ဗဒါဲဇိုင်ကွာန်မွဲဒၞာဲ ပ္ဍဲအခိင်နူဂယးတ္ရဲဏံ ဂွံပရိုင်ရ။ နူကဵု နာဲကာတေန်ဂှ် လွဟ်ဂၠေံ 38 မွဲဇကိုအ် သီုကဵုလွဟ်ဒပ်မင်ကွာန် AK,...

Read more

ဍုင်ဇၞော်လွိုင်ကဝ် ဒှ်ဗလးမုခ်ပၞာန် ၜိုတ် ၇၅% လီုလာ်အာ

လွိုင်ကဝ်-ဒဳဇြမ်ပါ (၂၁) ဂကောံပၠန်ဂတး ကရေင်ဍာဲ KNPP+PDF ဒပ်ပံင်တောဲ ကေုာံ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ပွိုင် ၄၀ တ္ရဲပြင်င် ပေါဲဗတိုက်ဆက်ဒှ်မံင်တုဲ ဒေသကရေင်ဍာဲ ဍုင်လွိုင်ကဝ်ဂှ် ဒှ်အာဗလးမုခ်ပၞာန်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ဂှ်ရ ၜိုတ် ၇၅% လီုလာ်အာယျ ကောန်ဍုင်ကွာန်တံ ဟီုမံင်ရ။...

Read more

ပ္ဋဲကွာန်မာဲဆာ ဍုၚ်မာဲဆံက် ကၟိန်ဍုၚ်သေံ ကၠောန်ပ္တိတ်မံၚ်က္ၜၚ်ကျာဍောတ်တ် (Drone)   ကောန်ဍုၚ်ဗမာ(၁၀) ဒးဒုၚ်ရပ်

ဂိတုသတေန်ဗါ (၅ ) ဍုၚ်သေံ ဍုၚ်မာဲဆံက် ပ္ဍဲကွာန်မာဲကဆာ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၃) ပ္ဍဲအခိၚ်လဒေါဝ်တ္ၚဲဂှ် ကၠောန်ပ္တိတ်မံၚ်က္ၜၚ်ကျာဍောတ်တ် ကောန်ဍုၚ်ဗမာ(၁၀)တၠ ဒးရပ်လဝ်ဂွံပရိုၚ်နူလ္ပာ်ဍုၚ်သေံ ဂွံတီကေတ်ရ။ ဍုၚ်မာဲဆံက် မၞိဟ်ကၠောန်ပ္တိတ်က္ၜၚ်ကျာဍောတ်တ် သ္ၚိမံၚ်နွံပ္ဋဲကွာန်မာဲကဆာကၠောန်ပ္တိတ်မံၚ် ပရိုၚ်ဂှ်ကၠုၚ်နူ ညးဒေသ တံဂမၠိုၚ်ရ လဴစကဵုဒၞာဲဆေၚ်စပ်သေံတၠအဝဵုဂမၠိုၚ်ကေုာံမၞိဟ်ဇၞော်ကွာန်ဂှ်တုဲ...

Read more

ဂံၚ်တှ်ေအံၚ်ဇၞးလဝ်ကဝက်တုဲတုဲရ- တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန်

ကဴဝဴ၊ ဂိတုသာပ်တေမ်ဗာ ၂၊ ၂၀၂၃ တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မဒှ်တ္ၚဲပတမ်သၟတ်မန်တအ် ပၠံၚ်လွဟ်ပ္ဍဲကွာန်ထဝ်ပၠၚ်တုဲ ကၠောန်ကၠုၚ်ပၠန်ဂတးဂှ် သၞာံဏံပေၚ်အာ(၇၆)သၞာံဂှ်တုဲ သၟတ်မန်တအ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒဵုလၟုဟ် ကေတ်မံၚ်ဂုန်စရာဲကဵုသၟတ်မန် မဂံၚ်သကာခေတ်ကၠာတေံဖိုဟ်ရ။ ဝၚ်သၟတ်မန်မွဲပ္ၚံက်ဝွံ ညးမဒှ်သၟတ်မန် ခေတ်အဆက်ဆက်တအ် ကေတ်မံၚ်ဂုန်စရာဲ ဟွံအိုတ်ရ။ “အဝဵုဂှ်...

Read more

ဗော်ဖေအ်ထာဲ Phue Thai တ္ရဲဏံ လုပ်ပါ်မာဲသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ရောင်

အဝ်ဂတ် ၂၂-၂၀၂၃ ပ္ဍဲစၠတ်ထဝ်ဇၞော် နိဂီုဍုင်ဧကရာဇ်သေံ သွက်ဂွံရုဲစှ်ပတိုန်သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် မရနုက်ကဵုလၟေင် ၃၀ တၠ တ္ရဲဏံထပ်ပါ်မာဲအလန်တတိယဏံဂှ် ဗော်ဖေအ်ထာဲ Phue Thai လုပ်ရုဲစှ်အာရောင် ဂွံပရိုင်ရ။ .ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ မေ ၁၄ တေံ မဂွံလဝ်မာဲဒုတိယဂၠိုင်အိုတ် နကဵုဗော်ဖေအ်ထာဲ...

Read more

အရာညိင်ဝပ်ကဵု ပရေင်သၞောဝ်ဓဝ်တံ ဒးဒုင်ပလာတ်ပထုဲနွံမံင်မ္ဂး လၟေင်ကမၠောန်ပေါဲရုဲမာဲ ဘိုအ်ဂွံအိင်ဇိင်လဇုဲလဇအာရနွံမာန် ဂအုပ်သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်ကဵုလဝ်သတိ

အဝ်ဂတ် ၉ နစကဆက်အာယုက် ပရေင်ကာလကာမံက်တိုန် ၆ ဂိတုပၠန်တုဲ အပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုကံင်သဳညးတံ အလန်ကၠာအိုတ် အဝ်ဂတ် ၇ ဏံဂှ် “ယဝ်ရ ပလာတ်ပထုဲ အရာညိင်ဝပ်ကဵု ပရေင်သၞောဝ်ဓဝ်တံနွံမံင်မ္ဂး လၟေင်ကမၠောန်ပေါဲရုဲမာဲတံ ဘိုအ်ဂွံဒးအိင်ဇိင်လဇုဲလဇအာရနွံမာန်” ဂအုပ်သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် မေန်အံင်လှိုင် ဟီုဂးကဵုဏာလဝ်သတိရ။...

Read more

ရန်လဝ်ဝန်ဇၞော်အဓိက ၅ ဒၞာဲ ဗော် Phue Thai လလောင်တြး

ၜင်ကံက်-အဝ်ဂတ် ၄။ သွက်ဂွံပံက်အာဂကောံအလဵုအသဳတၟိဍုင်သေံဏံ ရန်လဝ် ဝန်ဇၞော်ဒၞာဲအဓိက ၅ ဒၞာဲဂှ် ဗော် Phue Thai လလောင်တြးဏာ လိက်ပရိုင် The Nation ချူပတိတ်ပ္ဍဲတ္ရဲဏံရ။ သွက်အလံင်သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ဂှ် ရန်လဝ်တၠကမၠောန်တြေံ ပရေင်သွံရာန်ဂအာင်သ္ရိတိ သရိတ်တာ တာဗေန်သေန်...

Read more

သွက်ဂွံကၠောန်ဗဳဇာသေံ ကါန်ပနဳ ၂၃ ရုင်ကလုတ်သေံဍုင်ဗၟာ ကဵုလဝ်အခေါင်

အဝ်ဂတ် ၄ ရဲမိက်ဂွံအာဍုင်သေံ နကဵုဗဳဇာတံ ဗွဲမလောဲသွာ ဂွံကၠောန်ဗဗွဲလုပ်သၞောဝ်မာန် ရုင်ကလုတ်သေံ ဆေင်စပ်ကဵုဍုင်ဗၟာ မၞုံဍုင်လဂုင်ဂှ် ကဵုထောံအခေါင်ရေင်တၠုင်ကမၠောန်ဗဳဇာသေံ ၂၃ ကါန်ပနဳနွံမံင် ဂွံပရိုင်ရ။ပူဂဵုမိက်ဂွံကၠောန်ဗဳဇာသေံတံ နကဵုညးတံဟွံဒးအာထ္ၜးမုက် ပ္ဍဲရုင်ကလုတ်သေံဍုင်လဂုင်ရဒှ်တုဲ နူကါန်ပနဳနွံအခေါင်တံမွဲအဆံင် ဗွဲမလောဲသွာ ဖန်ဖက်ရေင်တၠုင်ကဵုမံင်ရောင် ဂွံတီရ။  နူကါန်ပနဳနွံအခေါင်ကၠောန်ဗဳဇာသေံဂှ်...

Read more

ပေါဲရုဲမာဲ ဒှ်မာန်ဟာ

သ္ဂံင်ပၠန်ဂတးမွဲ (လိက်လညာတ်)   နကဵုနစကဂှ် သီလဝ်အဝဵုပေင်င်ဟွံသေင် ဒုင်ဂိုင်ယဵုယိုက်လဝ် အတိုင်သ္ဇိုင်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ တုဲ ထိင်လဝ်အဝဵုရောင် ဟီုဂးမံင်ရ။ အကာဲအရာညိင်ဝပ်မ္ဂး ကၠောန်ကဵုပေါဲရုဲမာဲရောင် ဟီုဂးမံင်။ အခါလၟုဟ် စိုပ်ကၠုင်ကာလထိင်အဝဵု အခိင်လက်ကရဴအိုတ် ၆ ဂိတုဟေင် သှ်ေမံင်ဏီတုဲ...

Read more
Page 1 of 10 1 2 10

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News