ပရိုၚ်

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.

အသေအဟာန်ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ ကုကွးဘာအံင်လိက်ဝင်မန် အဆံင်အလုံဒေသရးမန် ၂၄၀၀ တၠပြင်

ဂကောံဗတောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာင်ဗုဒ္ဓဘာသာ - အလုံဒေသရးမန်ဝွံ တ္ရဲဏံ ဂိတုပသာ်(၄)စွေက် ဂိတုမေ စၟတ်တ္ၚဲ-(၂၆) ဒၞာဲဌာနဘာဟံသာထဝ် ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ကၠောန်သ္ပဏာ အသေအဟာန်ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ သ္ဘင်ဩန်ရတ် ကုကွးဘာ ၂၄၀၀ ပြင် မအံင်လဝ်လိက်ဝင်မန်ဂမၠိုင် ဂွံပရိုင်ရ။

Read more

ကွးဘာသှ်လိက်မန်ဥတုက္ညၚ် အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် (၁၈၀၀)တၠပြၚ်

နူကဵုဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ကၠောန်ဗဒှ်သ္ဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက်မန်ဥတုက္ညၚ် မရနုက်ကဵု(၃၉)ဝါ ဒၞာဲဌာနဘာကျာ်ဒဵုတၟအ်ဗြာတ် ကွာန်ပုပ္ဖဝတဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တ္ၚဲဏံ ဂိတုပသာ်(၃)စွေက် ဂိတုမေ စၟတ်တ္ၚဲ-(၂၅) ဂှ် ကွးဘာ (၁၈၀၀) တၠပြင် လုပ်သှ်လဝ် ဂွံပရိုင်ရ။ "သၞာံတုဲတုဲကၠုၚ်တေံဂှ်တှၾေ...

Read more

သ္ဘၚ်သှ်လိက်သြန်ရတ် လိက်မန်ဥတုကညင် အလုံဒေသရးမန် ကွးဘာ ၃၀၀၀ ပြင်

ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန် သ္ဘၚ်ဩန်ရတ် မရနုက်ကဵု(၂၅)ဝါ ကၠောန်ဗ္ဒျ်သဘင်သှ်လိက် ပ္ဍဲတ္ရဲဏံ ၁၃၈၆ သၞာံ၊ ဂိတုပသာ် (၁၁) မံက် တ္ၚဲအဒိုတ် 18/5/2024 နွံကၠုင် (၅) ဌာနရဂှ် ကွးဘာတံပ္တိုန်လဝ်စရၚ် (၃၀၀၀)တၠ...

Read more

ကွးဘာပ္တိုန်လဝ်စရင်တန်ဝင်မန် အာစိုပ် အလုံဒေသရးမန် (၇၀)တၠ ပြင်

တန်ဝင်မန်အာစိုပ်ဒတုဲလဝ် အလုံဒေသရးမန် သၞာံဏံသီုဖအိုတ်တံ သွက်ကွးဘာကေတ်တဆိပ်ကြာဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ ဂိတုပသာ်(၄)စွေက် (တ္ၚဲအဒိုတ်) တေံရောင် ရန်လဝ်တုဲ ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ညးပ္တိုန်လဝ်စရင် (၇၀)တၠ ပြင်နွံမံင်ရောင် ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံယေန်သၞာင်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန် လလောင်တြးလဝ်နွံရ။ အပ္ဍဲဂှ် ကွးဘာနူပွိုင်ဍုၚ်တ္ကအ်ခၟိုင်ဂှ်(၉)တၠ၊ မတ်မလီု(၁)တၠ၊...

Read more

ကွးဘာပ္တိုန်လဝ်စရင် သွက်ဂွံလုပ်သွဟ်လိက်အလုံဒေသရးမန် ပိလ္ၚီပြင်

ကွးဘာပ္တိုန်လဝ်စရၚ် သွက်ဂွံလုပ်သွဟ်လိက်မန်ဥတုက္ညၚ် ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာင်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန် ပိလ္ၚဳတၠပြင်မံင်ရောင် ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံယေန်သၞာင်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန် လလောင်ပတိတ်လဝ်နွံရ။

Read more

ဒပ်ကံင်ဇြဳပၞာန် ပန်ပ္တိတ်လွဟ်ဇၞော်ကြာန်န်တုဲ ညးဒေသမွဲတၠ ဒးအာဝပ်

တုဲကၠုၚ်နူကနေံဏံ ဂိတုမေ စၟတ်တ္ၚဲ(၁၁) အခိၚ်တ္ၚဲသဝ် ၜိုတ်(၄)နာဍဳပြင်င်ဂှ် အပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ရေဝ် နူဒပ်အမၠံက်ကံင်ဇြဳပၞာန်ဗမာ စၟတ်(၃၁၇) မဖျေံလဝ်သ္ဇိုင် အကြာကွာန်တၟိကုန်ဗဴကဵု ကွာန်ဝါဘာဂှ် ပန်ထောံပ္တိတ်မံင်လွဟ်ဇၞော်ကြာန်န်တုဲ ညးဒေသဂှ်မွဲတၠ ဒးအာလဝ်ဝပ်ညိညနွံရောင် ဂွံတီကေတ်နူညးဒေသတံကီုရ။

Read more

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိအေဒဳကဵုမဟာမိတ်ညးတအ် ဗဒှ်ပေဲါဗတိုက်ဇၞော် ပ္ဍဲၜဳဂြာၚ် သွက်ဂွံသီဒပ် ပ္ဍဲကအ်ဗိန်ကဵုကြေဝ်ဏာ

ပေဲါဗတိုက်ဇမၞော် ပ္ဍဲမွဲဒမြိပ်ၜဳဂြာၚ် အကြာကွာန်ကအ်ဗိန်၊ ဓမ္မသ၊ ကြေဝ်ဏာတအ် ဒှ်ပေဲါဗတိုက်တုဲ ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် မဖျေံလဝ်သဇိုၚ်ကအ်ဗိန်ဂှ် ရဲပၠန်ဂတး မဟီုအရေဝ်ကရေၚ်ကဵုမန်တအ် စံၚ်ထောံတုဲ စဵုကဵုအခိၚ်ဗတံၜိုတ်ထပှ်နာဍဳဇိုၚ်သဝ်တ္ၚဲဏံ ရမ်သာၚ်ဗရုလွဟ်ဍောတ်တ်တအ် မိၚ်မံၚ်ဖိုဟ်ဂှ်တုဲ မၞိဟ်တအ် ညံၚ်ဟွံဂွံတိတ်မ္ၚးသ္ၚိဂှ် လပါ်ရဲပၠန်ဂတးတအ် ဟီုကဵုလဝ်သတိနွံရ။

Read more

မန်အမေရိကာန် ထံက်ပၚ်သြန် အောန်အိုတ် မွဲသ္ၚိမွဲကၠံ သွက်အလန်ကိုပ်ကၠာ

ကောန်ဂကူမန် မစိုပ်ကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန်တအ် စိုတ်ထတ်သွက်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ဂွံပြံၚ်လှာဲဂှ်တုဲ နကဵုဂကောံမအာက္ဍိုပ်ဒေသတအ် ပကောံပကေဝ်ဒုၚ်ဒါန်၊ ညးလ္ၚဵုစုတ်မွဲကၠံဒဝ်ဠာ လ္ၚဵုဂၠိုၚ်နူဂှ်ဏီရ။ သွက်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မလုပ်ပေဲါဗတိုက်ဒစဵုဒစးကဵုတၠအဝဵုတအ်ကီု၊ သွက်ဂကောံပၠန်ဂတးဍောတ်တ်တၞဟ်တအ် ကီုဂးတုဲ ညးတအ်ဖျေံသဂုတ်သွာတ်ဒုၚ်ဒါန်ဂှ် မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ် နကဵုမသၠောၚ်သ္ပဝ်အိုတ်ရ။

Read more

ညးတြုံပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗုပန်တၠ အာရာန်ကပေါတ်ထပိုဲပယျင် ကၠေံမံင်ပွိုင်ကဝက်ဂိတု

နူပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု ကောန်ကွာန်ကြုက်ပိၜါတၠ ကေုာံ ကောန်ကွာန်အင်ခေဝ်ၜါတၠ သီုဖအိုတ် ညးတြုံပန်တၠတံ သွက်ဂွံရာန်ကပေါတ်ထပိုဲပယျင် နူဂိတုမာတ်ချ် (၆) ဏံဂှ်ရ တိတ်အာနကဵုကွဳစက်တုဲ ကၠေံမံင် အဆက်ပိုတ်မံင်ကဵုသ္ရိဌာန်ညးတံ ပွိုင်ကဝက်ဂိတုရဏောင် ရဲကွာန်တံဟီုရ။

Read more

အလဵုအသဳကြုက် ပ္ညဳပ္ညပ်တုဲ ကံင်သဳပၞာန်တုပ်စိုတ် ဒေသကိုဝ်က MNDAA ဂွံအခေါင်ပရေင်အုပ်ဓုပ်ဗီုပြင်အလဵုအသဳလုပ်သၞောဝ်

ညးစၞးအလဵုအသဳကြုက် ပ္ညဳပ္ညပ်ပ္ဍဲဍုင်ကူမေန် ဂၠိုင်ကဵုဝါတုဲ ပ္ဍဲတ္ရဲအကြာတံဏံ ဂကောံမဟာမိတ်ကောဒေံပိ MNDAA, TNLA, AA ချဳဒရာင်မံင်ပ္ဍဲဒေသသ္ကုတ်သၟဝ်ကျာ တွဵုရးသေံဇၞော်ဂှ် ဂွံအာတုပ်စိုတ်ဒေါအ်ပန်ပှော်ကု ကံင်သဳပၞာန်တံ၊ ဒေသပရေင်အုပ်ဓုပ်တၟေင် (၁) တွဵုးရသေံ(ယှာန်) ဝွံ အလဵုအသဳကိုဝ်က (MNDAA) ဂွံအခေါင်အုပ်ဓုပ်ပေင်င်ရဂှ် ကံင်သဳပၞာန်တံ...

Read more
Page 1 of 11 1 2 11

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News