Latest Post

အစဳဇန်ပတိုန်စရာဲ တၠရမျှာင်ဒယှ် နာဲလျးဟံမန် ကေုာံ သဘင်ထဝ် ဂကောံလျးဟံသာ ပေင် ၅၀ သၞာံ ဂိတုဇှ်ေပေင်ဏံ ကၠောန်ဗဒှ်အာ ဒၞာဲရာမညဟဝ်တေဝ်ရောင်

အစဳဇန်ပတိုန်စရာဲ တၠရမျှာင်ဒယှ် နာဲလျးဟံမန် ကေုာံ သဘင်ထဝ် ဂကောံလျးဟံသာ ပေင် ၅၀ သၞာံ ဂိတုဇှ်ေပေင်ဏံ ကၠောန်ဗဒှ်အာ ဒၞာဲရာမညဟဝ်တေဝ်ရောင်

အစဳဇန်ပတိုန်စရာဲ တၠရမျှာင်ဒယှ် နာဲလျးဟံမန်ကီု သီုကဵု သဘင်ထဝ် ဂကောံလျးဟံသာ ပေင် ၅၀ သၞာံကီု ပ္ဍဲဂိတုဇှ်ေပေင် (ဂိတုဂျောန် ၂၁ ) ဏံ သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ဒၞာဲရာမညဟဝ်တေဝ် ဍုင်မတ်မလီုရောင် စဳဇန်လဝ်နွံရ။

ဖျာသွံစၞစသုင် ပြင်ၜဳပါင်မ္ၚဵု ( ပါင်မဟာ) ကဗျာဝ ဒးဒုင်စံင်ကုသၟာဆုဲပြံင်မွဲတၠ နူဗ္တံသဂါဏံမဒှ်ရ။

ဖျာသွံစၞစသုင် ပြင်ၜဳပါင်မ္ၚဵု ( ပါင်မဟာ) ကဗျာဝ ဒးဒုင်စံင်ကုသၟာဆုဲပြံင်မွဲတၠ နူဗ္တံသဂါဏံမဒှ်ရ။

ပေဲါပၞာန်ယူရောပ်ကဵုရာတ်ရှာ “စဒှ်မံၚ်ဣရ” ယဝ်ဟီုမ္ဂး ဗၠေတ်အာဟာ

ပေဲါပၞာန်ယူရောပ်ကဵုရာတ်ရှာ “စဒှ်မံၚ်ဣရ” ယဝ်ဟီုမ္ဂး ဗၠေတ်အာဟာ

ဒပ်ပၞာန်ရာတ်ရှာ လုပ်စိုပ်ဒၟံၚ်သွက်ဂွံသီကေတ်တိဍာ် ဍုၚ်ဒုတိယယူကရိန်မာန်ကၠုၚ်ဂှ်တုဲ သမ္မတပြၚ်သေတ် သဳကၠဳ ကဵုယူကရိန်တုဲ အကြာမွဲၜါတ္ၚဲဏံ ဂွံညာတ်ကေတ် လပါ်နေတိုဝ် ပလေဝ်ပေလတ်ကၠုၚ် သွက်ဂွံပါလုပ်ဗွဲ တိုက်ရိုက် ပ္ဍဲလ ပါ်ယူကရိန်နွံကၠုၚ်မံၚ်ဂှ်တုဲ ယဝ်ရနေတိုဝ် ပါလုပ်ဗွဲတိုက်ရိုက်မဂး ပဋိပက္ခပေဲါပၞာန်ဝွံ ကၠောံထၞာန်အာ နဒဒှ်ပဋိပက္ခဂၠး တိမာန်ရောၚ်ဂှ်...

ဟိုတ်နူဂကူမန်ဟၟဲကဵုဓဝ်ညဳသာ ဍုင်ဟံသာဝတဳဒးလီု

ဂကူမန်တံဒးဒုင်ဆောံလေင်ကၠုင်ဍုင်နန်ထဝ်သၟိင်မန်ပိုဲကေုာံဂကူမန်ဂမၠိုၚ်ဟၟဲကဵုဓဝ်ညဳသာတုဲ ဂကူမန်သ္ဒးပြးဆာဲဒၟံင်အလုံဂၠးဂဝ်ဒဵုကဵု အခိင်တ္ၚဲဏံ ပသာ်၈စွေက် ပေင်စိုပ်ကၠုင်၂၆၇သၞာံရ။ ရန်တၟံမန်ဂွံနွံကဵုသတိဓဝ်ညဳသာအလုံဂကူမန်မာန်….. https://youtu.be/kEc1mGPLs9k?si=A_uayj8AL7ItRN12 ဂလာန်ပ္ကန် တြုုံအာဇနဲ နာဲဍာံရောၚ် (ပသာ် ၈စွေက် သၞာံ၂၀၀၆၊ ကွာန်ဝၚ်က)

“ပရောတ္ၚဲဟံသာဝတဳလီု”

“ပရောတ္ၚဲဟံသာဝတဳလီု”

ပရောဟံသာဝတဳလီုပြာကတ်ဒၟံၚ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲလိက်ဝၚ်မန်တအ်ဂွံဆဵုကေတ်အောန်တဴလောန်ကွေဟ်ရ။ ပ္ဍဲလိက် ပြကိုဟ်ရာဇဝၚ်တၞောဝ်ဒတောဝ်သၟိၚ် ကျာ်ဇၞော်အစွောအ် ခၞံလဝ်ပ္ဍဲ သက္ကရာတ် ၁၁၂၈ (အေဒဳ-၁၇၆၆) ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပရောဟံသာဝတဳလီု သာ်ဝွံရ။

ပါလိတ်သတာၚ်ချိုတ်ဂၠိုၚ် ဆဂး ကြပ်ဗၠးၜးဂၠိုၚ်

ပါလိတ်သတာၚ်ချိုတ်ဂၠိုၚ် ဆဂး ကြပ်ဗၠးၜးဂၠိုၚ်

သကိုပ်ဝန်ဇၞော်အေဿရေ ဟီုပါ်ပဲါပတုပ်ပတောံဏာကဵု မၞိဟ်ဗက်ဂဗုတ်အမှု ပ္ဍဲရုၚ်ဓဝ်ဂၠးတိ နာဲကရေမ် ခါန် နဒဒှ်မ တုပ်သၟဟ်ကဵု နာဲဗစာနာဇြဳ ဂျာမနဳ ပ္ဍဲအရာမက္ဍုဟ်မၠေံဒစဵုဒစးကဵုဂကူဂျူတအ် ပ္ဍဲခေတ်တၟိဂှ်ရ။ ပတွဵုနူမဒက်ပတန်ကၠုၚ်လဝ် အာၚ်သဳသဳ ပ္ဍဲသၞာံ၁၉၉၈တေံ နကဵုလၟိဟ်ဍုၚ်ဂၠးတိဗၞတ် ၁၂၄တေံတုဲဂှ် ဍုၚ်မလုပ်ဂကောံတအ် ဒးယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ် စပ်ကဵုဒးရပ်ကၠေၚ်ဒက်...

ဒပ်သၟတ်ဗြဴ ဒပ်သ္ဂံင်ဗြဴ မွဲအခိင်တေံ

ရဲရပ်လွဟ်ဂှ် ဒှ်ရဲနွံကဵု စိုတ်သၟိၚ်တၠ

ကောန်ဂကူမန်တအ် ဍုၚ်ကွာန်ဌာန်ဒေသညးတအ် ဒးဒုၚ်ပလီုပလာ်တုဲ စိုတ်ဂိ လုပ်ဂြိုပ်ရပ်လွဟ် ပုန်ကဵုပၞာန်ဗၟာ နွံဂလိုၚ်ရော မိက်ဂွံတီကေတ်စရၚ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်၊ ဆဂး ဒှ်ဟွံမာန်ရ။ ဟိုတ်နူပၞာန်ဗၟာ စံၚ်ကၠေံပလီုကၠေံကွာန်ဓမ္မသဂှ်တုဲ ဍေံပြံၚ်လှာဲ အာမွဲသာ်မာန် ပ္ဍဲကောန်ဂကူပိုဲဂှ် ဂတဏံ ဂွံသိုၚ်သ္ၚိဌာန်ခိုဟ်ဟ်တုဲ ဒုၚ်စသိုၚ် ညံၚ်ရဴခေတ်မဒေါံလဝ်ပန်ပှော်တေံဂှ် ညးတအ်...

အသေအဟာန်ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ ကုကွးဘာအံင်လိက်ဝင်မန် အဆံင်အလုံဒေသရးမန် ၂၄၀၀ တၠပြင်

အသေအဟာန်ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ ကုကွးဘာအံင်လိက်ဝင်မန် အဆံင်အလုံဒေသရးမန် ၂၄၀၀ တၠပြင်

ဂကောံဗတောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာင်ဗုဒ္ဓဘာသာ - အလုံဒေသရးမန်ဝွံ တ္ရဲဏံ ဂိတုပသာ်(၄)စွေက် ဂိတုမေ စၟတ်တ္ၚဲ-(၂၆) ဒၞာဲဌာနဘာဟံသာထဝ် ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ကၠောန်သ္ပဏာ အသေအဟာန်ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ သ္ဘင်ဩန်ရတ် ကုကွးဘာ ၂၄၀၀ ပြင် မအံင်လဝ်လိက်ဝင်မန်ဂမၠိုင် ဂွံပရိုင်ရ။

ကွးဘာသှ်လိက်မန်ဥတုက္ညၚ် အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် (၁၈၀၀)တၠပြၚ်

ကွးဘာသှ်လိက်မန်ဥတုက္ညၚ် အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် (၁၈၀၀)တၠပြၚ်

နူကဵုဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ကၠောန်ဗဒှ်သ္ဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက်မန်ဥတုက္ညၚ် မရနုက်ကဵု(၃၉)ဝါ ဒၞာဲဌာနဘာကျာ်ဒဵုတၟအ်ဗြာတ် ကွာန်ပုပ္ဖဝတဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တ္ၚဲဏံ ဂိတုပသာ်(၃)စွေက် ဂိတုမေ စၟတ်တ္ၚဲ-(၂၅) ဂှ် ကွးဘာ (၁၈၀၀) တၠပြင် လုပ်သှ်လဝ် ဂွံပရိုင်ရ။ "သၞာံတုဲတုဲကၠုၚ်တေံဂှ်တှၾေ...

အမိၚ်ရပ် ရုၚ်ဓဝ်ဂၠးတိ စွံသတိညိကီု

အမိၚ်ရပ် ရုၚ်ဓဝ်ဂၠးတိ စွံသတိညိကီု

ကလၚ်ကေတ်ရမ်သာၚ်ညးတအ် ပ္ဍဲမေ ၁၆-၁၇ဂှ်မဂး ပရေၚ်ဒက်မိတ်ဇမၞော် မရန်တၟံဂွံကော်ဆောပြိုၚ်ပကာန်ကဵုအမေရိကာန် ကေုာံ ဂွံပြံၚ်လှာဲကၠေံဂၠးတိပိုဲဏံမွဲဂှ် ညးတအ် ကလိဂွံမံၚ်ပေဲါအံၚ်ဇၞးဇၞော်ဇၞော်မွဲရောၚ်ဂှ် နိသဲကေတ်ကဵုပရိုၚ်အလဵုအသဳ ကြုက်ကဵုရာတ်ရှာ မချူလဝ်တုဲ သရုပ်ကေတ်နကဵုလညာတ်သာ်ဝွံရ။ သမ္မတရာတ်ရှာ အာစိုပ်ဍုၚ်ကြုက် ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲဂှ်တုဲ လလောၚ်တြးပတိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြး မၞုံ(၆)မုက်လိက်ဂှ်တုဲ ပရေၚ်ဒက်မိတ်ညးတအ်ၜါဍုၚ်ဂှ် ကလေၚ်ပခိုၚ်ပတိုန်၊...

Page 2 of 22 1 2 3 22

Recommended

Most Popular