。✮ 🎀 ညးလဵု ဂလုဲသှ်ေၜက်မံင် ပ္ဍဲခေတ် 𝐼𝓃𝒹𝓊𝓈𝓉𝓇𝓎 𝑅𝑒𝓋💞𝓁𝓊𝓉𝒾🌸𝓃 𝟤.💍 ဖိုဟ်ရော [၂ ] 🎀 ✮。

ပရေင်ဖောအ်ဗြဳတောတက် ပိုယ်မၞိဟ်တံ စပတမ်ကၠုင် နကဵုပၠန်ဂတးပရေင်တဵုလွဳ (Agrarian Revolution) ဂးရ။ လောန်ကၠုင်သၞာံၜိုတ် ၁၀,၀၀၀ ပြင်တေံရ ဇုဇဗဴလ ပိုယ်မၞိဟ်တံ အဆက်ဆက် ကၠောန်ကၠုင် ပရေင်တဵုလွဳ ကေုာံ ဗဂဵုလဟဵု ဒက်ပတန်လဝ် ဍုင်ကွာန် ရးနိဂီု...

Read more

FEATURED NEWS

ပၞာန်ပါလိတ်သတာၚ်-အေဿရေ ဗဒေံါမာန်၊ ပၞာန်ရာတ်ရှာ-ယူကရိန် ဗဒေံါဟွံမာန်ဂှ် မူဟိုတ်ရော

အမိၚ်ရပ် ရုၚ်ဓဝ်ဂၠးတိ စွံသတိညိကီု

ပေဲါပၞာန်အေဿရေကဵုပါလိတ်သတာၚ် ခြာဟွံလအ်အသိၚ်ဍိုန်စှ်ေ ဒေါံပန်ပေါဟ်မာန် နကဵုအသိၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ်ဍုၚ်ဇၞော်ဇၞော် တအ်ကီုလေဝ် ပေဲါပၞာန်ရာတ်ရှာ-ယူကရိန်ဂှ် ရံၚ်ကေတ်ဗီုပြၚ်ဍေံ လွေဟ်ဍေံပြံၚ်လှာဲအာနူကဵုပကတိတုဲ သွက်သ္ဂောံဒှ်အာ ပေဲါပၞာန် အကြာရာတ်ရှာကဵု-ယူရောပ် ဗွဲတိုက်ရိုက်မာန်ရောၚ်။ ဂလာန်သမ္မတပြၚ်သေတ် ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ကၠုၚ်၊ ဂလာန်သမ္မတ အမေရိကာန် ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ကၠုၚ်၊ ဆဂှ်သၟးဟွံက နကဵုဍုၚ်ပြၚ်သေတ်လေဝ် ပလေဝ်ပလေတ်လဝ်...

Read more

ပေဲါပြိုင်ကွတ်ပညာသိပ္ပံဘာတန်သၠုင်အလုံဍုင်သေံ ကောန်မန်ကွးဘာသေံ မာံချေတ်မေန်ကိုကို ဂွံလာပ်တဆိပ်ထဝ်

ပ္ဍဲပေဲါပြိုင်ကွတ်ပညာသိပ္ပံ ဘာတန်သၠုင်အလုံဍုင်သေံဂှ် ကောန်မန်ကွးဘာသေံ မာံချေတ်မေန်ကိုကို ဂွံအာလာပ်တဆိပ်ထဝ် သာ်ဝွံ ဂွံပရိုင်နူဖံင်ဒေယှေန်တောတက်ပရေင်ပညာ FED ရ။

Read more

အစဳဇန်ပတိုန်စရာဲ တၠရမျှာင်ဒယှ် နာဲလျးဟံမန် ကေုာံ သဘင်ထဝ် ဂကောံလျးဟံသာ ပေင် ၅၀ သၞာံ ဂိတုဇှ်ေပေင်ဏံ ကၠောန်ဗဒှ်အာ ဒၞာဲရာမညဟဝ်တေဝ်ရောင်

အစဳဇန်ပတိုန်စရာဲ တၠရမျှာင်ဒယှ် နာဲလျးဟံမန် ကေုာံ သဘင်ထဝ် ဂကောံလျးဟံသာ ပေင် ၅၀ သၞာံ ဂိတုဇှ်ေပေင်ဏံ ကၠောန်ဗဒှ်အာ ဒၞာဲရာမညဟဝ်တေဝ်ရောင်

အစဳဇန်ပတိုန်စရာဲ တၠရမျှာင်ဒယှ် နာဲလျးဟံမန်ကီု သီုကဵု သဘင်ထဝ် ဂကောံလျးဟံသာ ပေင် ၅၀ သၞာံကီု ပ္ဍဲဂိတုဇှ်ေပေင် (ဂိတုဂျောန် ၂၁ ) ဏံ သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ဒၞာဲရာမညဟဝ်တေဝ် ဍုင်မတ်မလီုရောင် စဳဇန်လဝ်နွံရ။

Read more

Special Reports

Politics

No Content Available

Science

No Content Available

Business

No Content Available

Tech

Editor's Choice

Spotlight

More News

。✮ 🎀 ညးလဵု ဂလုဲသှ်ေၜက်မံင် ပ္ဍဲခေတ် 𝐼𝓃𝒹𝓊𝓈𝓉𝓇𝓎 𝑅𝑒𝓋💞𝓁𝓊𝓉𝒾🌸𝓃 𝟤.💍 ဖိုဟ်ရော [၂ ] 🎀 ✮。

ပရေင်ဖောအ်ဗြဳတောတက် ပိုယ်မၞိဟ်တံ စပတမ်ကၠုင် နကဵုပၠန်ဂတးပရေင်တဵုလွဳ (Agrarian Revolution) ဂးရ။ လောန်ကၠုင်သၞာံၜိုတ် ၁၀,၀၀၀ ပြင်တေံရ ဇုဇဗဴလ ပိုယ်မၞိဟ်တံ အဆက်ဆက် ကၠောန်ကၠုင် ပရေင်တဵုလွဳ ကေုာံ ဗဂဵုလဟဵု ဒက်ပတန်လဝ် ဍုင်ကွာန် ရးနိဂီု...

Read more

JNews Video

Latest Post

。✮ 🎀 ညးလဵု ဂလုဲသှ်ေၜက်မံင် ပ္ဍဲခေတ် 𝐼𝓃𝒹𝓊𝓈𝓉𝓇𝓎 𝑅𝑒𝓋💞𝓁𝓊𝓉𝒾🌸𝓃 𝟤.💍 ဖိုဟ်ရော [၂ ] 🎀 ✮。

。✮ 🎀 ညးလဵု ဂလုဲသှ်ေၜက်မံင် ပ္ဍဲခေတ် 𝐼𝓃𝒹𝓊𝓈𝓉𝓇𝓎 𝑅𝑒𝓋💞𝓁𝓊𝓉𝒾🌸𝓃 𝟤.💍 ဖိုဟ်ရော [၂ ] 🎀 ✮。

ပရေင်ဖောအ်ဗြဳတောတက် ပိုယ်မၞိဟ်တံ စပတမ်ကၠုင် နကဵုပၠန်ဂတးပရေင်တဵုလွဳ (Agrarian Revolution) ဂးရ။ လောန်ကၠုင်သၞာံၜိုတ် ၁၀,၀၀၀ ပြင်တေံရ ဇုဇဗဴလ ပိုယ်မၞိဟ်တံ အဆက်ဆက် ကၠောန်ကၠုင် ပရေင်တဵုလွဳ ကေုာံ ဗဂဵုလဟဵု ဒက်ပတန်လဝ် ဍုင်ကွာန် ရးနိဂီု...

ကောံဓရီုဗော်ကောန်မျူနစ်ကြုက်နွံမံင်တုဲ စနူတ္ရဲဏံ ဒေါအ်ပန်ပှော် ပွိုင် (၄) တ္ရဲရောင် MNDAA လလောင်တြး

ကောံဓရီုဗော်ကောန်မျူနစ်ကြုက်နွံမံင်တုဲ စနူတ္ရဲဏံ ဒေါအ်ပန်ပှော် ပွိုင် (၄) တ္ရဲရောင် MNDAA လလောင်တြး

ကောံဓရီုဗော်ကောန်မျူနေတ် အလန်တတိယနွံမံင်တုဲ စနူအခိင်ဗ္တံဏံ ဒဵုစိုပ် ဂျူလာင် (၁၈) တေံ ဒေါအ်လဝ်ပန်ပှော်ရောင် ဒပ်ကဝ်ကာတ် MNDAA လလောင်တြးလဝ်ရ။ လ္တူဒွိင်အလဵုအသဳကြုက်တံဂှ် မ္ဒးလလောင်တြးဏာဒှ်တုဲ စနူအခိင်သဂါဗ္တံဏံ စဒေါအ်အာပန်ပှော်ဂှ် ကောန်ဒပ်သီဖအိုတ် ဒးကလေင်အမိင်ရောင် နကဵုဘာသာကြုက် ချူလလောင်လဝ် ဂွံတီရ။...

🐨 🎀 ပၞော်တိတ်ၜဳဂင်ဂလာ၊ ဂၠံင်မဟာဗျူဟာကြုက် ကေုာံ ဂကောံပၠန်ဂတးဂမၠိုင် (၁) 🎀 🐨

🐨 🎀 ပၞော်တိတ်ၜဳဂင်ဂလာ၊ ဂၠံင်မဟာဗျူဟာကြုက် ကေုာံ ဂကောံပၠန်ဂတးဂမၠိုင် (၁) 🎀 🐨

သမ္မတဍုင်ကြုက် ယှဳဂျေန်ပေန် Xi Jinping ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၃ တေံ စလလောင်တြးကၠုင် အစဳဇန်မဟာဗျူဟာ One Belt One Road- OBOR (နကဵုဘာသာမန် အဓိပ္ပါယ်ကြပ်အိုတ်မ္ဂး) ဂၠံင်ဇုက်ဂၞိင် (ဝါ) ဂၠံင်ဇုက်သုတ်တၟိ New...

ဒပ်ကောန်ဍုင်အရင်တံ သွက်ဂွံဗတိုက်ပၞာန်ဗမာဂှ် ထပ်ဟလိုင်ပတိတ်မံင်ဂဥုဲချေံ

ဒပ်ကောန်ဍုင်အရင်တံ သွက်ဂွံဗတိုက်ပၞာန်ဗမာဂှ် ထပ်ဟလိုင်ပတိတ်မံင်ဂဥုဲချေံ

သွက်ဂွံဗတိုက်ဒပ်ပၞာန်ဗမာဂှ် ဒပ်ကောန်ဍုင်အရင်တံ နွံကၠုင်ပၟိက်သြန်ဗွဲမဂၠိုင်တုဲ ထပ်ဟလိုင်ပတိတ်မံင် ဂဥုဲချေံရောင် ညးတာလျိုင်ဒပ်ပၞာန်သေံမွဲတၠ ဟီုဂးလဝ် ပ္ဍဲဂျူလာင် (၈) ဂှ် လိက်ပရိုင် Bangkok Post ချူလဝ်ရ။

ညးလဵု ဂလုဲသှ်ေၜက်မံင် ပ္ဍဲခေတ် Industry Revolution 2.0 ဖိုဟ်ရော  [၁]

ညးလဵု ဂလုဲသှ်ေၜက်မံင် ပ္ဍဲခေတ် Industry Revolution 2.0 ဖိုဟ်ရော [၁]

ဆဂး အပ္ဍဲဏံဂၠးကဝ်ဏံ ခေတ်ကွက်စက် နဲကဲအပြံင်အလှာဲဇၞော်ဇၞော် ၜိုန်ရသၠာ်ဒံင်ပြံင်ကၠောံ မြက်စာသၠုင်မံင် အိုတ်သၞောတ်ကီုလေဝ် ဍုင်မန်ဗမာမွဲ မထုဲကၞာန်မံင်ကဵု ပေါဲသီအဝဵုပၞာန်ထပ်ကဵုထပ် ပွိုင် ၇၀ သၞာံပြင်င်တံဂှ် ဟွံလုပ်မံင်အဝေါင် အပ္ဍဲကဵုဍုင်ပရေင်ကွတ်စက် 4.0 ဏီဖိုဟ်ရောင် (ညးတီအဲတီရ)။ အတိုင်တၠပညာဂမၠိုင်တံဟီုဂးသဳကၠဳမံင်မ္ဂး ဍုင်မန်ဗမာမွဲဂှ်...

ဖဳလေပ်ပါၚ် ဝေၚ်ပၞာန်ကဵုကြုက်မဂး ဒှ်ဗီုယူကရိန်ရောၚ် မဟာတဳယျာ ဟီုပါ်ပဲါ

ဖဳလေပ်ပါၚ် ဝေၚ်ပၞာန်ကဵုကြုက်မဂး ဒှ်ဗီုယူကရိန်ရောၚ် မဟာတဳယျာ ဟီုပါ်ပဲါ

အကာဲအရာဂၠးတိတ္ၚဲဏံ ဍေံတၟေၚ်မွဲသာ်ဂှ် ဍုၚ်ပလိုတ်တအ် ဒှ်မံၚ်ပၞာန်ပေၚ်ထာတ်၊ ဍုၚ်လဒေါဝ်ဗၟံက် မဒးဓယံက်ကဵုဍုၚ်ပ လိုတ်တအ် ဒှ်မံၚ်ပၞာန်ပေၚ်အလုံဒေသဂှ်တုဲ ဍုၚ်အာရှဒိုဟ်အဂၞဲပိုဲကီု၊ ဍုၚ်အာရှလပါ်သၠုၚ်ကျာတအ်ကီု၊ သကုတ်တၞဟ်ဟ် တအ်ကီု စာ်စ္ဍးမံၚ်နူဓယံက်ပေဲါပၞာန်တုဲ သ္ပမံၚ်အရီုကဵု ဂွံပတိတ်ဇြဟတ်ကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ရောၚ်ဂှ် ဗှ်လ္ၚတ်ရံၚ်ပရိုၚ် နူသကုတ်လပါ်အာရှတအ် ဗွဲတၟေၚ် ပရိုၚ်ဍုၚ်ကြုက်၊ အာဇြဳယာန်တအ်မဂး...

လေပ်ပညာတုဲလေဝ် မူပဂွံဟီု ဒိုဟ်ဓီုမံၚ်ဖိုဟ်ဏီရော

လေပ်ပညာတုဲလေဝ် မူပဂွံဟီု ဒိုဟ်ဓီုမံၚ်ဖိုဟ်ဏီရော

ဟီုပတိတ်ပရောဒဒှ်ဍာံဍာံမဂး ဂုန်ဖဵုနွံအဝဵုရောၚ် တော်လဝ်သာ်ဂှ်ဟာ။ ဣဏံဂှ်ဓဝ်ဍာံရောၚ်ဂးတုဲ ဒၞာဲဟွံရုဲ ဟီုဗၟံက်ပတိတ် ဂွံဟာ။ ပိုဲဒတဴလိုၚ်လတူဓဝ်ဍာံ ညးလဵုဟွံဒးဖေက်ဂးသာ်ဂှ်ဟာ။ ဓဝ်ဍာံဂှ် ဒှ်ဒတုဲဖဵုမှာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်ရောၚ်၊ ဓဝ်ဟွံဍာံဂှ် ဒှ်လလေၚ်ဖဵုမှာဇန်ရောၚ် ထံက်ထ္ၜးသာ်ဂှ်ဟာ။ ဒၞာဲဟီုထေက် ဒၞာဲဟီုဟွံထေက်ရော ပိုဲဟွံဒးရုဲရဟာ။ ဟီုတုဲ ဂုန်ဖဵုဟွံမွဲယဝ်ရ ဒှ်မဂး...

အမိၚ်ရပ် ရုၚ်ဓဝ်ဂၠးတိ စွံသတိညိကီု

ပၞာန်ပါလိတ်သတာၚ်-အေဿရေ ဗဒေံါမာန်၊ ပၞာန်ရာတ်ရှာ-ယူကရိန် ဗဒေံါဟွံမာန်ဂှ် မူဟိုတ်ရော

ပေဲါပၞာန်အေဿရေကဵုပါလိတ်သတာၚ် ခြာဟွံလအ်အသိၚ်ဍိုန်စှ်ေ ဒေါံပန်ပေါဟ်မာန် နကဵုအသိၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ်ဍုၚ်ဇၞော်ဇၞော် တအ်ကီုလေဝ် ပေဲါပၞာန်ရာတ်ရှာ-ယူကရိန်ဂှ် ရံၚ်ကေတ်ဗီုပြၚ်ဍေံ လွေဟ်ဍေံပြံၚ်လှာဲအာနူကဵုပကတိတုဲ သွက်သ္ဂောံဒှ်အာ ပေဲါပၞာန် အကြာရာတ်ရှာကဵု-ယူရောပ် ဗွဲတိုက်ရိုက်မာန်ရောၚ်။ ဂလာန်သမ္မတပြၚ်သေတ် ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ကၠုၚ်၊ ဂလာန်သမ္မတ အမေရိကာန် ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ကၠုၚ်၊ ဆဂှ်သၟးဟွံက နကဵုဍုၚ်ပြၚ်သေတ်လေဝ် ပလေဝ်ပလေတ်လဝ်...

ပေဲါပြိုင်ကွတ်ပညာသိပ္ပံဘာတန်သၠုင်အလုံဍုင်သေံ ကောန်မန်ကွးဘာသေံ မာံချေတ်မေန်ကိုကို ဂွံလာပ်တဆိပ်ထဝ်

ပ္ဍဲပေဲါပြိုင်ကွတ်ပညာသိပ္ပံ ဘာတန်သၠုင်အလုံဍုင်သေံဂှ် ကောန်မန်ကွးဘာသေံ မာံချေတ်မေန်ကိုကို ဂွံအာလာပ်တဆိပ်ထဝ် သာ်ဝွံ ဂွံပရိုင်နူဖံင်ဒေယှေန်တောတက်ပရေင်ပညာ FED ရ။

Page 1 of 22 1 2 22

Recommended

Most Popular