Tag: ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ {ဗ္တိုက်သရိုဟ်တၠအဝဵုပၞာန်}

လိက်ကသေအ်ပၟဝ် ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ကုည:ဍုၚ်ကွာန်၊ ည:ဆာန်ဂကူဂမၠိုၚ်

၄။ ခမဳသၚ်၊ တၠပညာ ည:ဍုၚ်ကွာန်ဆာန်ဂကူတအ်ကီု၊ တၠဓန၊ တၠကမၠောန်မၞုံစိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ တဴတက်တအ်ကီု ကေုာံ ဂကောံမဟာဇန်နာနာ မၞုံအပ္ဍဲဍုၚ်မ္ၚ:ဍုၚ်တအ်သီုဖအိုတ် နဲည:ကုည: ဗီုည:ကုည: ဘိုၚ်ကဵုအာဇြဟတ် ဘိုၚ်ပါလုပ်ထံက်ပၚ်ရီုဗၚ်အာပိုဲအိုတ်ညိ။ သၟတ်မန် အဝဲကာယထတ်စောန်မြက်စာ မၞုံအပ္ဍဲဍုၚ်မ္ၚ:ဍုၚ်တအ်၊ သ္ဂံၚ်မတိုန်လဝ်ဘာပၞာန်တုဲ ဇူဒၟံၚ်တအ် ဘိုၚ်ပံၚ်တောဲ ...

Read more

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News