Tag: ဖဳလေပ်ပါၚ် ဝေၚ်ပၞာန်ကဵုကြုက်မဂး ဒှ်ဗီုယူကရိန်ရောၚ် မဟာတဳယျာ ဟီုပါ်ပဲါ

ဖဳလေပ်ပါၚ် ဝေၚ်ပၞာန်ကဵုကြုက်မဂး ဒှ်ဗီုယူကရိန်ရောၚ် မဟာတဳယျာ ဟီုပါ်ပဲါ

အကာဲအရာဂၠးတိတ္ၚဲဏံ ဍေံတၟေၚ်မွဲသာ်ဂှ် ဍုၚ်ပလိုတ်တအ် ဒှ်မံၚ်ပၞာန်ပေၚ်ထာတ်၊ ဍုၚ်လဒေါဝ်ဗၟံက် မဒးဓယံက်ကဵုဍုၚ်ပ လိုတ်တအ် ဒှ်မံၚ်ပၞာန်ပေၚ်အလုံဒေသဂှ်တုဲ ဍုၚ်အာရှဒိုဟ်အဂၞဲပိုဲကီု၊ ဍုၚ်အာရှလပါ်သၠုၚ်ကျာတအ်ကီု၊ သကုတ်တၞဟ်ဟ် တအ်ကီု စာ်စ္ဍးမံၚ်နူဓယံက်ပေဲါပၞာန်တုဲ သ္ပမံၚ်အရီုကဵု ဂွံပတိတ်ဇြဟတ်ကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ရောၚ်ဂှ် ဗှ်လ္ၚတ်ရံၚ်ပရိုၚ် နူသကုတ်လပါ်အာရှတအ် ဗွဲတၟေၚ် ပရိုၚ်ဍုၚ်ကြုက်၊ အာဇြဳယာန်တအ်မဂး ...

Read more

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News