Tag: ကာလကာမံက်တိုန်

ပရေင်အုပ်ဓုပ်ပၞာန် ကာလကာမံက်တိုန်စၟတ်လဝ်ဂှ် ဆက်ဏာအာယုက် ၆ ဂိတုပၠန် NDSC ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်

အဝ်ဂတ် ၀၁ နကဵုပရေင်အုပ်ဓုပ်ပၞာန် ကာလကာမံက်တိုန် စၟတ်လဝ်ဂှ် ဆက်တုဲ ထပ်ထပဵုဏာအာယုက် ၆ ဂိတုပၠန်ရောင် ဂကောံနစက ညးတာလျိုင်သၠုင်အိုတ်တံ ကၠောန်သ္ပကောန်ဓရီု ကံင်သဳပရေင်စဵုဒၞာကောန်ဂကူကေုာံ ပရေင်ဂီုကၠီု National Defense and Security Council ပ္ဍဲဂျူလာင် ...

Read more

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News