THE FEATURED

No Content Available

THE POPULAR

ဒေသမန်သ္ကုတ်သၠုင်ကျာ မုက်ပၞာန်တၟိမံက်ကၠုင်

သ္ဂံင်ပၠန်ဂတးမွဲ ဂျောန် ၁၅၊ ၂၀၂၃။ လပါ်တွဵုရးကရေင် အခိင်လၟုဟ် အသိင်ပေါဲဗတိုက်အောန်ဇြဍိုန်စှ်ေအာမံင်သိင်င်ဂှ်ရ ဒၞာဲပေါဲဗတိုက်အောန် မွဲအခိင်တေံ လပါ်တွဵုရးမန်သ္ကုတ်သၠုင်ကျာ ပ္ဍဲကဵုဒေသ ပွိုင်ဍုင်ရေဝ်ကေုာံ ဍာ်ဗုတေံ ဗလးမုက်ပၞာန်တၟိမွဲ မံက်ကၠုင်တုဲ အကြာညးဍုင်ကွာန်မန်တံ ဒှ်ဒွိင်ဂွိင်ဂွါဲမံင်အိုတ်ယျ။ လိက်လလောင်တြး KNU မဟာဒပ်...

ဝဳဝေါဝဳဝေါ

မာံရတုထဝ် (ဝတ္ထု) ခြာဟွံလအ်မ္ဂး ဘာအလဵုအသဳတအ် ပံက်ရ။ ရံင်ကေတ် အခိင်ဥတုရာသဳမ္ဂး အခိင်ကသီု၊ ဗြဲဂူဍာ်ဇၞော်တုဲ ကၟာမ္ၚးကွာန်တေအ်လေဝ် ဍာ်ပေင်ကၟာ၊ ရဲကွာန် မာံဝိုတ်တအ် ကောန်င္ၚာ်မွဲသကအ် ၜိုန်ရ ဂွံအာဝေင်ဍာ်ကၟာ ဗွဲမဗၠးၜးကီုလေဝ် မာံဝိုတ်မွဲ ဟိုတ်နူ မိညးတေအ်...

ဂၠုင်ဂလာဘဂႅလဳဘိုအ်ဂွံလုပ်ကၠုင် ဒၞာဲပါင်ကြုင်သၞေဟ်ၜဳကွာန်မန်တံနွံမံင်ရောင် ပရိုင်ပြးမံင်

ကဴဝဴ (ဂျောန် ၉-၂၀၂၃) နူပယျဵုဍုင်ဘဂႅလာဒက်-ဗၟာ ဂၠုင်ဖ္ဍိုက်နင်ဂလာဘဂႅလဳ ၜိုတ် ၃၅၀ ဘိုအ်ဂွံလုပ်ကၠုင် လပါ်သြင်ၜဳတွဵုရးမန် သွက်ဂွံလုပ်ဖျေံမၞိဟ် ပ္ဍဲကဵုပါင်ကြုင်သၞေဟ်ၜဳကွာန်မန်တံနွံမံင်ရောင် ပရိုင်ပြးမံင်လ္တူမုက်လိက် Telegram အလဵုအသဳပၞာန်တံရ။   ဗတမ် ၁၂ နာဍဳဏံ ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင် ဒၞာဲပါင်ကြုင်ဝါကလိ-ကၟာဝက်၊...

THE HOTTEST

THE RISING

THE LATEST

လိက်ကသေအ်ပၟဝ် ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ကုည:ဍုၚ်ကွာန်၊ ည:ဆာန်ဂကူဂမၠိုၚ်

၄။ ခမဳသၚ်၊ တၠပညာ ည:ဍုၚ်ကွာန်ဆာန်ဂကူတအ်ကီု၊ တၠဓန၊ တၠကမၠောန်မၞုံစိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ တဴတက်တအ်ကီု ကေုာံ ဂကောံမဟာဇန်နာနာ မၞုံအပ္ဍဲဍုၚ်မ္ၚ:ဍုၚ်တအ်သီုဖအိုတ် နဲည:ကုည: ဗီုည:ကုည: ဘိုၚ်ကဵုအာဇြဟတ် ဘိုၚ်ပါလုပ်ထံက်ပၚ်ရီုဗၚ်အာပိုဲအိုတ်ညိ။ သၟတ်မန် အဝဲကာယထတ်စောန်မြက်စာ မၞုံအပ္ဍဲဍုၚ်မ္ၚ:ဍုၚ်တအ်၊ သ္ဂံၚ်မတိုန်လဝ်ဘာပၞာန်တုဲ ဇူဒၟံၚ်တအ် ဘိုၚ်ပံၚ်တောဲ...

Read more

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကလေၚ်ဟပၠုပ်လမျီုကဵုပၠန်ဂတးမန်ခေတ်တၟိဟာ

ကြဴနူအာတ်အခေါၚ်မန်(ဝါ)အာတ်ဍုၚ်မန်တြေံ ပ္ဍဲအပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ဂွံဟွံမာန်တီတုဲဂှ် က္ဍိုပ်သကိုပ်ကောန်ဂကူမန်တအ်ကၠာတေံ စရပ်ကၠုၚ်လွဟ်ရ။ အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူမန် အာတ်ကေတ်ကဵုပါၚ်ဟွံဂွံ၊ဒးပန်ကေတ်မှဂွံမာန်ရောၚ်ဂှ် ညးတအ်ပတှ်ေစှ်ေကၠုၚ်စိုတ်အိုတ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန် မဒှ်ဗော် ရပ်လွဟ် မသ္ပစၞးကဵုဂကူမန် ပ္ဍဲကြဴနူအေန်ဂလိက်တအ်အုပ်ဓုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် စကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ရ။သွက်ဂွံဗတိုက်ပတိတ် အေန်ဂလိက်ကဵုဂျပါန် နူကၟိန်ဍုၚ်မာန် ကောန်ဂကူမန် ကေုာံ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ပံၚ်တောဲ ကၠုၚ်ကဵုဂကူဗၟာတုဲ ကေတ်ဗၠးၜးဂှ် ဒးအလီကဵုဗၟာတအ်တီကေတ်ကၠးကၠးဂှ်တုဲ ဒးဒဴဂြိုပ်လုပ်ပေဲါဗတိုက်သွက်ဗၠးၜးဂကူ နူသကေံတဲကဝ်လဝ်နဳဗၟာတအ်မွဲကဆံၚ်ပၠန်ရ။ ဂကူဗၟာဂှ် နူကဵုမဒှ်မဟာမိတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မပါ လုပ် သီုကောန်ဂကူမန်ဂှ် ကလေၚ်ဒှ်အာသၞဒတန်ကဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် မတုပ်သၟဟ်ကဵုအေန်ဂလိက် ကဵုဂျပါန်ပၠန်ရ။

Read more

လလောင်တြး ညးတၠဝါသနာ ဂွံအခေါင်လုပ်ပေဲါပြိုင် (၁၀) တၠ

စေဝ်ပၞောန်လုပ်ပြိုင် *ဒွက်မန် Music Video Mp4 (16;9) အောန်အိုတ် ၃ မိနေတ် ဟွံၜက်နူ ၅ မိနေတ်။ *ယၟုဒွက် ကေုာံ ယၟုတၠရမျှာင်ဟေင် ဒးထပက်စုတ်လဝ်ကဵု မလိက်ရောင်။ (ယၟုအစာချူဒွက်၊ ကွိင်ကွိုက်၊ ဒါရိုက်တာတံ...

Read more

MOST POPULAR