THE FEATURED

No Content Available

THE POPULAR

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိအေဒဳကဵုမဟာမိတ်ညးတအ် ဗဒှ်ပေဲါဗတိုက်ဇၞော် ပ္ဍဲၜဳဂြာၚ် သွက်ဂွံသီဒပ် ပ္ဍဲကအ်ဗိန်ကဵုကြေဝ်ဏာ

ပေဲါဗတိုက်ဇမၞော် ပ္ဍဲမွဲဒမြိပ်ၜဳဂြာၚ် အကြာကွာန်ကအ်ဗိန်၊ ဓမ္မသ၊ ကြေဝ်ဏာတအ် ဒှ်ပေဲါဗတိုက်တုဲ ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် မဖျေံလဝ်သဇိုၚ်ကအ်ဗိန်ဂှ် ရဲပၠန်ဂတး မဟီုအရေဝ်ကရေၚ်ကဵုမန်တအ် စံၚ်ထောံတုဲ စဵုကဵုအခိၚ်ဗတံၜိုတ်ထပှ်နာဍဳဇိုၚ်သဝ်တ္ၚဲဏံ ရမ်သာၚ်ဗရုလွဟ်ဍောတ်တ်တအ် မိၚ်မံၚ်ဖိုဟ်ဂှ်တုဲ မၞိဟ်တအ် ညံၚ်ဟွံဂွံတိတ်မ္ၚးသ္ၚိဂှ် လပါ်ရဲပၠန်ဂတးတအ် ဟီုကဵုလဝ်သတိနွံရ။

ဒေသမန်သ္ကုတ်သၠုင်ကျာ မုက်ပၞာန်တၟိမံက်ကၠုင်

သ္ဂံင်ပၠန်ဂတးမွဲ ဂျောန် ၁၅၊ ၂၀၂၃။ လပါ်တွဵုရးကရေင် အခိင်လၟုဟ် အသိင်ပေါဲဗတိုက်အောန်ဇြဍိုန်စှ်ေအာမံင်သိင်င်ဂှ်ရ ဒၞာဲပေါဲဗတိုက်အောန် မွဲအခိင်တေံ လပါ်တွဵုရးမန်သ္ကုတ်သၠုင်ကျာ ပ္ဍဲကဵုဒေသ ပွိုင်ဍုင်ရေဝ်ကေုာံ ဍာ်ဗုတေံ ဗလးမုက်ပၞာန်တၟိမွဲ မံက်ကၠုင်တုဲ အကြာညးဍုင်ကွာန်မန်တံ ဒှ်ဒွိင်ဂွိင်ဂွါဲမံင်အိုတ်ယျ။ လိက်လလောင်တြး KNU မဟာဒပ်...

ဝန်ဇၞော် နာဲချေတ်သိုင် မြော်ဂလာန်ပ္ဍဲတ္ၚဲကောန်ဂကူကၟိန်ဍုင်ဗမာ

စှ်ကသီု စှ်သၞာံ ယဝ်ရဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဟွံပၠန်ဂတးညးသကအ်မွဲသာ် နဒဒှ်ထၜးနမူနာ ကၠောန်အာကလောန်သွက်ဍုင်ကွာန်ဂွံဇၞော်မောဝ်ရာင်ဆာဲမဂး ဗၞတ်ဂလိုင်လဵုဂကောံဍုင်ကွာန်ပိုဲ ဂဵုမြဟ် ရာင်ဆာဲ ဇၞော်မောဝ်ဒၟံင်ဂှ် သ္ဇက်ဂွံဟီုထၜးဟၟဲကီုရ။ မန် ကရေင်တအ်လေဝ် ကိစ္စမဒးပၠန်ဂတးကဵုအလဵုအသဳ တအ်ဂှ်လေဝ် ဟွံဒးကတဵုဒှ်ကၠုင်ရ။

ဝဳဝေါဝဳဝေါ

မာံရတုထဝ် (ဝတ္ထု) ခြာဟွံလအ်မ္ဂး ဘာအလဵုအသဳတအ် ပံက်ရ။ ရံင်ကေတ် အခိင်ဥတုရာသဳမ္ဂး အခိင်ကသီု၊ ဗြဲဂူဍာ်ဇၞော်တုဲ ကၟာမ္ၚးကွာန်တေအ်လေဝ် ဍာ်ပေင်ကၟာ၊ ရဲကွာန် မာံဝိုတ်တအ် ကောန်င္ၚာ်မွဲသကအ် ၜိုန်ရ ဂွံအာဝေင်ဍာ်ကၟာ ဗွဲမဗၠးၜးကီုလေဝ် မာံဝိုတ်မွဲ ဟိုတ်နူ မိညးတေအ်...

THE HOTTEST

THE RISING

THE LATEST

。✮ 🎀 ညးလဵု ဂလုဲသှ်ေၜက်မံင် ပ္ဍဲခေတ် 𝐼𝓃𝒹𝓊𝓈𝓉𝓇𝓎 𝑅𝑒𝓋💞𝓁𝓊𝓉𝒾🌸𝓃 𝟤.💍 ဖိုဟ်ရော [၂ ] 🎀 ✮。

ပရေင်ဖောအ်ဗြဳတောတက် ပိုယ်မၞိဟ်တံ စပတမ်ကၠုင် နကဵုပၠန်ဂတးပရေင်တဵုလွဳ (Agrarian Revolution) ဂးရ။ လောန်ကၠုင်သၞာံၜိုတ် ၁၀,၀၀၀ ပြင်တေံရ ဇုဇဗဴလ ပိုယ်မၞိဟ်တံ အဆက်ဆက် ကၠောန်ကၠုင် ပရေင်တဵုလွဳ ကေုာံ ဗဂဵုလဟဵု ဒက်ပတန်လဝ် ဍုင်ကွာန် ရးနိဂီု...

Read more

ကောံဓရီုဗော်ကောန်မျူနစ်ကြုက်နွံမံင်တုဲ စနူတ္ရဲဏံ ဒေါအ်ပန်ပှော် ပွိုင် (၄) တ္ရဲရောင် MNDAA လလောင်တြး

ကောံဓရီုဗော်ကောန်မျူနေတ် အလန်တတိယနွံမံင်တုဲ စနူအခိင်ဗ္တံဏံ ဒဵုစိုပ် ဂျူလာင် (၁၈) တေံ ဒေါအ်လဝ်ပန်ပှော်ရောင် ဒပ်ကဝ်ကာတ် MNDAA လလောင်တြးလဝ်ရ။ လ္တူဒွိင်အလဵုအသဳကြုက်တံဂှ် မ္ဒးလလောင်တြးဏာဒှ်တုဲ စနူအခိင်သဂါဗ္တံဏံ စဒေါအ်အာပန်ပှော်ဂှ် ကောန်ဒပ်သီဖအိုတ် ဒးကလေင်အမိင်ရောင် နကဵုဘာသာကြုက် ချူလလောင်လဝ် ဂွံတီရ။...

Read more

🐨 🎀 ပၞော်တိတ်ၜဳဂင်ဂလာ၊ ဂၠံင်မဟာဗျူဟာကြုက် ကေုာံ ဂကောံပၠန်ဂတးဂမၠိုင် (၁) 🎀 🐨

သမ္မတဍုင်ကြုက် ယှဳဂျေန်ပေန် Xi Jinping ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၃ တေံ စလလောင်တြးကၠုင် အစဳဇန်မဟာဗျူဟာ One Belt One Road- OBOR (နကဵုဘာသာမန် အဓိပ္ပါယ်ကြပ်အိုတ်မ္ဂး) ဂၠံင်ဇုက်ဂၞိင် (ဝါ) ဂၠံင်ဇုက်သုတ်တၟိ New...

Read more

MOST POPULAR