သၟာန်သွဟ်

စပ်ကဵုဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်မန် အပ္ဍဲသၞောဝ်တံဂှ် မွဲအခိင်တေံ နကဵုဥက္ကဌဗော်ဍုင်မန်တၟိ လညာတ်ညး ဗီုလဵုနွံကၠုင်ရော၊

ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ အလဵုအသဳတၟိမံက်တိုန်ဂှ် တၠုင်လအာခိုဟ်တိုန်နူကဵု နွံသၟဝ်တဲအုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳပၞာန်ရောင် ဂးရ။ တင်သၟာန်သှ်ဏံ နူကဵု 2011 တေံ တက်စၟတ်သမ္တီစွံလဝ်ရ။ https://youtube.com/watch?v=vnLY-EhTtN4&si=z714xI5oRMbGTNZV

Read more

နာဲထဝ်မန်- အကာဲအရာပရေင်ၜိုဟ်လလမ် သၞာံ ၂၀၁၁ တေံ

https://www.youtube.com/watch?v=2S8vwYOOT3U&t=7s... ဗော်ဍုင်မန်တၟိ ဒေါအ်လဝ်ပန်ပှော်ကု အလဵုအသဳပၞာန် နဝတ ၁၉၉၅ တေံဂှ် သၞောဝ်သဇိုင်ပရေင်အုပ်ဓုပ်ဍုင် ၂၀၀၈ တုဲဒှ်အာတုဲ ဗော်ဍုင်မန်တၟိ ဟွံပြံင်လှာဲဒပ် BGF ဂှ် ပရေင်ပန်ပှော်ညံင်ကဵုလီုလာ်အာ ဒှ်ကၠုင်ရ။ ဆဂး ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ဒှ်တုဲ...

Read more

ပရေင်ဆဵုဂဗ သ္ဂံင်ဗြဴမွဲတၠ

သွက်ဂကူလေဝ်ဒှ် သွက်ဇကုလေဝ်ဂုဏ်ဖဵုနွံ သၟတ်တံတိုန်ဘာပၞာန်စိုအ်! Youtube ဏံ ဗဵုခိုဟ်ဂၠိုင်-ကဵုဇြဟတ် ဍဵုလဝ် Scribe ညိကီုဏး! https://youtu.be/bVqnPClSz3U?si=04rvE9Dcgh6DDol6 #ဌာန်ပရိုင်ကဴဝဴ #Interview, #သ္ဂံင်ဗြဴ #တိုန်ဘာပၞာန်ညိ။

Read more

သၟာန်သွဟ်- ဂကောံရပ်လွဟ်မွဲက္ဍိုပ် ဗီုပန်ဘပဠလဝ် ညးဒဳကွဳစက်ကျာ်ဇၞော်ပလိုင်မှုဟ် 

ကဴဝဴ။ ။ ၂၀၊မေ၊၂၀၂၃။ ကွဳစက်ကျာ်ဇၞော်ပလိုင်မှုဟ် (ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု) ဖ္ဍိုက်ဏာလဝ်ကွးဘာမန် အာသှ်လိက်ပတ်မန်ဥတုကညင် ဍုင်မတ်မလီု ကျာ်ဒေါဝ်သာသၞာ ကေုာံ သီုကဵုကွဳစက်ဒါယကာ ၂ မတံမွဲကရောံ မေ ၂၀ တိတ်ကၠုင်နူကွာန်တုဲ အခိင်တ္ရဲစေင် ကာလစိုပ်ကရပ်ဗ္ဒာဲကွာန်ဆော်ပလိုင်ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်မွဲက္ဍိုပ် အောပ်မာမံင်နူအကြာကၠအ်ရာဘာတံ...

Read more

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News